01/11/2012 | 12274 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1766/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TUYÊN NGÔN NGÀNH THUẾ VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Cải cách và Hiện đại hoá thuộc Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CC (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

TUYÊN NGÔN

NGÀNH THUẾ VIỆT NAM

Ngành Thuế Việt Nam là hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thực hiện quản lý thuế đối với các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

SỨ MỆNH

- Quản lý thuế hiệu lực và hiệu quả.

- Hỗ trợ mọi tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế.

- Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính.

TẦM NHÌN

- Trở thành cơ quan thuế hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.

- Là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế.

- Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đứng hàng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ

Chúng tôi coi trọng, xây dựng và gìn giữ các giá trị sau:

- Minh bạch: Thực hiện quản lý thuế rõ ràng, công khai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.

- Chuyên nghiệp: Có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thành thạo; luôn tận tâm trong công việc và thân thiện với người nộp thuế.

- Liêm chính: Luôn tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp một cách trung thực, đáng tin cậy.

- Đổi mới: Luôn đổi mới tư duy, hành động để quản lý thuế hiệu quả và mang lại giá trị tốt nhất cho mọi tổ chức, cá nhân.

CAM KẾT VÀ MONG ĐỢI CỦA CƠ QUAN THUẾ

Chúng tôi cam kết nỗ lực đổi mới, tận tâm với sự nghiệp thuế và mong đợi các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng pháp luật thuế, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1766/QD-TCT, QUYET DINH 1766 2012, TONG CUC THUE, TUYEN NGON NGANH THUE, THUE - PHI - LE PHI