15/11/2012 | 6239 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1727/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 23-KL/TW NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH ĐẾN NĂM 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phân công triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 23-KL/TW NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” đã được Hội nghị Trung ương thông qua, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

A. Các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội Nghị Trung ương 6 (khóa X) trong năm 2012 và năm 2013, trình Chính phủ:

1. Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2012

2. Nghị định quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên (chủ tịch công ty), kiểm soát viên, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2012

3. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Trung ương và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 12 năm 2012

4. Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2012

5. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về khoán biên chế, quỹ tiền lương và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2012

6. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Trung ương và các Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2012

7. Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan

Năm 2013

8. Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Năm 2013

9. Nghị định điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Năm 2013

10. Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ (trong đó xử lý một số bất hợp lý về phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi theo nghề)

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Trung ương và các Bộ, ngành liên quan

Năm 2013

B. Các nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020 trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

1. Hoàn thiện các Đề án chi tiết cải cách đến năm 2020 gửi về Bộ Nội vụ (thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp, gồm:

1.1. Mức lương tối thiểu

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

1.2. Chính sách tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh

1.3. Quan hệ lương tối thiểu - trung bình - tối đa trong khu vực hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước

1.4. Chính sách bảo hiểm xã hội

1.5. Chính sách trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

1.6. Hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương và các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến cấp huyện; trong đó có nội dung chuyển những khoản thu nhập ổn định thành lương theo yêu cầu tại Kết luận 23-KL/TW

Bộ Nội vụ

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

1.7. Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế trong khu vực hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

1.8. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; định hướng các giải pháp tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở

Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

1.9. Hệ thống bảng lương và các chế độ phụ cấp đối với lực lượng vũ trang

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

1.10. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

1.11. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế

Bộ Y tế

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

1.12. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

1.13. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

1.14. Các giải pháp đột phá để tạo nguồn thực hiện, cải cách chính sách tiền lương nhằm cụ thể hóa quan điểm chi tiền lương là chi cho đầu tư phát triển

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11 năm 2012

2. Xây dựng Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020 trình Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước, Chính phủ, Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 7 khoá XI

Bộ Nội vụ và các thành viên Ban Chỉ đạo

Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 12 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì thực hiện các nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công này, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1727/QD-TTG, QUYET DINH 1727 2012, THU TUONG CHINH PHU, VAN DE TIEN LUONG, BAO HIEM XA HOI, TRO CAP UU DAI, TRO CAP UU DAI NGUOI CO CONG, BAO HIEM, LAO DONG - TIEN LUONG