10/05/2013 | 7503 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN TẠI LÀO DO NGÂN SÁCH TỈNH BẢO ĐẢM KINH PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 667/TTr-STC ngày 03 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn tại Lào do ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí như sau:

1. Quy định chung:

a) Việc bố trí xe công hoặc thuê xe cho đoàn đi công tác phải phù hợp, tiết kiệm. Trưởng đoàn là Lãnh đạo Tỉnh được bố trí đi xe riêng, các thành viên còn lại của đoàn bố trí đi xe chung.

Số lượng và kích cỡ xe bố trí phải cân đối người và chỗ ngồi trên xe; do Trưởng đoàn phê duyệt.

b) Đối với trường hợp các khoản chi phí đã được phía nước bạn đài thọ thì người đi công tác không được thanh toán thêm từ nguồn ngân sách nhà nước.

c) Điều kiện để được thanh toán công tác phí:

Khi thanh toán các khoản chi phí sau chuyến công tác phải có xác nhận của Trưởng đoàn để đảm bảo tính thực tế, tránh trùng lắp.

2. Quy định về định mức chi công tác phí:

a) Quy định về thanh toán phương tiện đi lại

Trường hợp đoàn công tác điều động xe công của các cơ quan, đơn vị tham gia đi công tác thì được thanh toán tiền mua nhiên liệu xe theo hóa đơn chứng từ hợp lệ và lịch trình thực tế trên tuyến đường công tác có xác nhận trưởng đoàn.

b) Quy định thanh toán các khoản công tác phí:

- Các khoản thanh toán khoán:

Việc thực hiện thanh toán khoán chỉ áp dụng cho các nội dung chi như tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền điện thoại, fax, internet.

Mức khoán, thực hiện theo mức quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính.

- Các khoản thanh toán theo thực tế:

+ Tiền thuê phòng nghỉ:

Đối với cán bộ, công chức có chức danh lãnh đạo quy định tại Mục 1 Điều 2 quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính, được thuê 1 người/1 phòng có tiện nghi bảo đảm chất lượng (phòng Superior), giá thanh toán theo giá thuê phòng thực tế.

Đối với cán bộ, công chức có chức danh quy định tại Mục 2 Điều 2 quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính, được thuê 2 người/1 phòng đôi. Trường hợp người đi công tác một mình hoặc trường hợp đoàn công tác có lẻ người, lẻ người khác giới thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng).

Mức giá thanh toán phòng không vượt quá 60 USD/phòng/ngày.

+ Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập cảnh đến nơi ở nước đến công tác và ngược lại khi xuất cảnh:

Thanh toán theo chứng từ thực tế nhưng không vượt quá 75 USD/1 lượt xuất và nhập cảnh/người.

3. Tổ chức thực hiện

a) Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định và trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

b) Các doanh nghiệp được vận dụng chế độ công tác phí quy định tại quy định này để thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trường hợp nếu được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí thực hiện theo chương trình, đề án, dự án cụ thể, nếu có phát sinh nhiệm vụ chi công tác phí đi công tác tại Lào thì phải thực hiện theo đúng mức chi được cấp có thẩm quyền giao thực hiện chương trình, đề án, dự án phê duyệt.

c) Những khoản chi công tác phí không đúng theo quy định này khi kiểm tra phát hiện, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính các cấp, cơ quan thanh tra, cơ quan Kiểm toán Nhà nước có quyền xuất toán và yêu cầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách. Người ra lệnh chi sai phải bồi hoàn toàn bộ số tiền chi sai đó cho cơ quan, đơn vị, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các nội dung khác quy định về đi công tác ngắn hạn tại Lào, thực hiện theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính, quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TVTU;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TC(02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 16/2013/QD-UBND, QUYET DINH 16, TINH THUA THIEN HUE, CHE DO CONG TAC PHI, CHE DO CONG TAC PHI DI NGAN HAN, PHI DI NGAN HAN TAI LAO, CONG TAC PHI, BAO DAM KINH PHI, NGAN SACH TINH THUA THIEN HUE, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC