27/10/2005 | 14900 Lượt xem |

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 1522/2005/QĐ-BCA(V19)

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG KHI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu dưới đây để sử dụng khi áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là giáo dục tại cấp xã):

1. Đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 01/GDCX);

2. Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 02/GDCX);

3. Báo cáo kết quả xác minh đối với người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 03/GDCX);

4. Biên bản ghi lời khai của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 04/GDCX);

5. Biên bản cuộc họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 05/GDCX);

6. Quyết định về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 06/GDCX);

7. Biên bản cuộc họp về việc thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 07/GDCX);

8. Bản tự kiểm điểm và cam kết sửa chữa sai phạm của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 08/GDCX);

9. Đơn xin phép đi khỏi nơi cư trú (Mẫu số 09/GDCX);

10. Thông báo về việc tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 10/GDCX);

11. Giấy triệu tập (Mẫu số 11/GDCX);

12. Báo cáo nhận xét về việc thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 12/GDCX);

13. Đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 13/GDCX);

14. Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 14/GDCX);

15. Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 15/GDCX);

16. Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 16/GDCX);

17. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 17/GDCX);

18. Biểu mẫu thống kê theo dõi người đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (Mẫu số 18/GDCX);

Điều 2. Công an các đơn vị, địa phương khi in mẫu phải in đúng hình thức, nội dung các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 665/1999/QĐ-BCA ngày 27/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 4. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: BCA (VT, V19).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Lê Thế Tiệm

 

Mẫu số 01/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

.......................
.......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..………. ngày……….tháng…..….năm …..….

 

ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1)……………………………………………………………..

Tên tôi là:............................................................................................................

Chức vụ (hoặc đại diện) (2).....................................................................................

Đề nghị Chủ tịch UBND(1) ..................................................................................... áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: .........................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:....................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

Lý do đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (ghi rõ hành vi và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Vậy, đề nghị Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………………….xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với người có lý lịch nêu trên.

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Nếu là Trưởng Công an, Chủ tịch MTTQ thì ghi rõ chức vụ, nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó.

 

Mẫu số 02/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

.......................
.......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

I. BẢN THÂN

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……/……/…………; nơi cấp: .......................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:....................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

Lịch sử bản thân (ghi tóm tắt từ nhỏ đến nay làm gì, ở đâu?).

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi ĐKHKTT, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp hoặc nơi làm việc của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

III. QUAN HỆ XÃ HỘI

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi ĐKHKTT, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp của những người có quan hệ chặt chẽ, thân thiết, liên quan trực tiếp đến người được đề nghị giáo dục tại cấp xã).

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT

(Ghi rõ hành vi vi phạm pháp luật, hình thức, biện pháp xử lý đã áp dụng, kể cả những hành vi vi phạm đã bị phát hiện nhưng chưa được xử lý, đặc biệt là những hành vi vi phạm đang được xem xét để đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã).

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

..………. Ngày……….tháng…..….năm …..….
TRƯỞNG CÔNG AN (1)
(Ký tên, đóng dấu)

____________

(1) Xã, phường, thị trấn.

 

Mẫu số 03/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

………………
………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-CA

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC MINH ĐỐI VỚI
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) …………………………………

Tôi: …………………………… Trưởng Công an(1) ………………………………………

Báo cáo Chủ tịch UBND(1) .........................................................................................

về kết quả việc xác minh hành vi vi phạm pháp luật (hoặc độ tuổi) đối với:

Họ và tên: ...........................................................................................  nam/nữ:

Tên gọi khác ...............................................................................................................

Sinh ngày: …../……/………….; tại .............................................................................

Nơi cư trú: ..................................................................................................................

Nguyên quán: .............................................................................................................

Số CMND …………………………….; ngày cấp …../…../……..; nơi cấp ....................

Dân tộc: ………………; tôn giáo: ………….; trình độ văn hóa: ..................................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..............................................................................

Kết quả xác minh .......................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Nhận xét và đề nghị:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 (Kèm theo báo cáo này gồm có các tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật hoặc độ tuổi của người có lý lịch nêu trên).

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm ……..
TRƯỞNG CÔNG AN(1)
(Ký tên, đóng dấu)

____________

(1) Xã, phường, thị trấn.

 

Mẫu số 04/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

………………
………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Hôm nay, hồi ………. giờ ….. phút ngày ………/………/…………..

Tại .............................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên:..............................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

2. Họ và tên: .............................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

- Có sự chứng kiến của ông, bà (nếu có):

Họ và tên: .................................................................................................................

Nơi cư trú .................................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: …../……/……..; nơi cấp: ............................

- Tiến hành lấy lời khai của:

Họ và tên: .............................................................................................. nam/nữ;

Tên gọi khác: .............................................................................................................

Sinh ngày …../…../………..; tại .................................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................................................

Nguyên quán: ............................................................................................................

Số CMND: …………………..; ngày cấp: …../…../…..; nơi cấp: .................................

Dân tộc: ……………………..; tôn giáo: …………….; trình độ văn hóa: .....................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..............................................................................

HỎI VÀ TRẢ LỜI

Hỏi: ............................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Trả lời: ........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Việc lấy lời khai kết thúc hồi …….. giờ …… phút, ngày ……/……/………..

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây.

 

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(*) Ghi chú: Nếu biên bản gồm nhiều tờ thì người khai, người chứng kiến và người lập biên bản đều phải ký tên hoặc điểm chỉ vào từng tờ.

 

Mẫu số 05/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

UBND(1).......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BB-UB

 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Hôm nay, hồi …… giờ ….. phút, ngày ………….. tháng ……….. năm ......................

Tại: .............................................................................................................................

Dưới sự chủ trì của ông/bà: …………………………………………………………., Chủ tịch UBND(1) .................................................................................. tiến hành họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên: .................................................................................................  nam/nữ;

Tên gọi khác: ............................................................................................................

Sinh ngày …../……/…….; tại: ...................................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................................................

Nguyên quán: ............................................................................................................

Số CMND ……………………………..; ngày cấp: ………………; nơi cấp: ................

Dân tộc: ………………….; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: .............

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .............................................................................

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông/bà: ……………………………… Chủ tịch UBND(1) chủ trì cuộc họp

2. Ông/bà: ……………………………… Trưởng Công an(1) .....................................

3. Ông/bà: ……………………………… đại diện MTTQ(1) ........................................

4. Ông/bà: ……………………………… đại diện Ban Tư pháp(1) .............................

5. Ông/bà: ……………………………… đại diện đơn vị dân cư cơ sở(1) .................

6. Ông/bà: ……………………………… đại diện gia đình người được đề nghị giáo dục.

7. Ông/bà: ……………………………… đại diện(3) ..................................................

8. Ông/bà: ……………………………… Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông/bà: …………………………………………., đại diện(2) ...................................

trình bày tóm tắt lý lịch, quá trình vi phạm pháp luật của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã và những biện pháp giúp đỡ, giáo dục đối với người đó (có bản đề nghị kèm theo).

2. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Ý kiến của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Kết luận:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày …… tháng ………….. năm ............................

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên cuộc họp nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây.

 

CHỦ TỊCH UBND(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG CÔNG AN(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
DÂN CƯ CƠ SỞ(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN MTTQ(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN BAN TƯ PHÁP(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(3) ……….
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

____________

(1), Xã, phường, thị trấn;

(2) Tùy từng trường hợp có thể là: Chủ tịch MTTQ; Trưởng Công an xã, đại diện đơn vị dân cư, đại diện cơ quan, tổ chức ….. có đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã trình bày trước cuộc họp;

(3) Tùy theo từng đối tượng được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục có thể là đại diện nhà trường. Do thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân; Hội cựu chiến binh, Ban Giáo dục, Ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải cơ sở.

 

Mẫu số 06/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

UBND(1) …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /QĐ-UB

………., ngày ……… tháng …….. năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

CHỦ TỊCH UBND (1) …………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 70 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ biên bản cuộc họp số:         /BB-UB ngày    /    /      về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

Căn cứ Báo cáo số:         /BC-CA ngày    /      /              của Trưởng Công an(1) …………………. về kết quả xác minh hành vi vi phạm đối với người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

Theo đề nghị của ......................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên: .....................................................................................................  nam/nữ;

Tên gọi khác: .............................................................................................................

Sinh ngày …../…../……..; tại: ....................................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................................................

Nguyên quán: ............................................................................................................

Số CMND: ………………; ngày cấp: ………………….; nơi cấp: ...............................

Dân tộc: ……………; tôn giáo:………….. trình độ văn hóa: ......................................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..............................................................................

Lý do áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (ghi rõ hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Thời hạn giáo dục tại cấp xã là ………. tháng, kể từ ngày ….. tháng ….. năm …………. đến ngày ….. tháng ….. năm ……….

Điều 2. Giao cho(2) ................................................................................................................ có trách nhiệm quản lý và giáo dục người được giáo dục tại cấp xã có lý lịch nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Ông/bà: ....................................................................................................................  có quyền khiếu nại, khởi kiện hành chính về Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. (2) …………………………………………………………………………., Trưởng Công an (1) ………………………………….. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Hội đồng nhân dân(1);
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Lưu UBND (VT; ……..)

CHỦ TỊCH

____________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;

(3) Người được giáo dục tại cấp xã.

 

Mẫu số 07/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

(2) …………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Về việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Hôm nay, hồi …… giờ ….. phút, ngày ………….. tháng ……….. năm .....................

Tại: ............................................................................................................................

Dưới sự chủ trì của ông/bà: ………………………………………………………………
đại diện(2) ...................................................................................................................

Tiến hành họp đơn vị dân cư cơ sở(1) .......................................................................
để thi hành Quyết định số         /QĐ-UB ngày      /         /           của Chủ tịch UBND(1) ............... về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên: .................................................................................................... nam/nữ;

Tên gọi khác: ..............................................................................................................

Sinh ngày …../……/…….; tại ......................................................................................

Nơi cư trú: ..................................................................................................................

Nguyên quán: .............................................................................................................

Số CMND ……………………………..; ngày cấp: ………………; nơi cấp: .................

Dân tộc: ………………….; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ..............

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..............................................................................

Thành phần tham dự cuộc họp

1. Đại diện(4) …………………………….. hộ gia đình thuộc đơn vị dân cư cơ sở1)
.................................................................................................................................

2. Ông/bà: ………………………… đại diện(2) .....................................................

3. Ông/bà: ………………………… đại diện MTTQ(1) ............................................

4. Ông/bà: ………………………… đại diện Ban Tư pháp(1) ..................................

5. Ông/bà: ………………………… đại diện Công an(1) ........................................

6. Ông/bà: ………………………… đại diện gia đình người được đề nghị giáo dục.

7. ………..………………………… đại diện(3) ......................................................

8. Ông/bà: ………………………… Thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp

1. Ông/bà: …………………………………………., đại diện(2) ....................................
đọc Quyết định của Chủ tịch UBND(1) ......................................................................
về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với người có lý lịch nêu trên.

2. Người được giáo dục đọc bản tự kiểm điểm và cam kết sửa chữa sai phạm trước cuộc họp (có bản tự kiểm điểm kèm theo).

3. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Ý kiến của người được giao trách nhiệm trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Phát biểu của người được giáo dục

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. Đại diện tổ chức được giao quản lý, giáo dục người được giáo dục nêu rõ những trách nhiệm và quyền lợi của người được giáo dục và kết luận cuộc họp.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày    /     /          . Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho mọi người có mặt nghe và không có ý kiến gì khác.

 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1), Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được phân công quản lý, giáo dục.

(3) Đại diện dòng họ hoặc những người láng giềng … của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã.

(4) Ghi tổng số hộ gia đình trong đơn vị dân cư cơ sở tham gia cuộc họp.

(*) Ghi chú: Biên bản này phải lưu vào hồ sơ do Công an xã, phường, thị trấn để quản lý.

 

Mẫu số 08/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM VÀ CAM KẾT SỬA CHỮA SAI PHẠM CỦA
NGƯỜI ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………………..

Tên tôi là:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……/……/…………; nơi cấp: .......................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:....................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc):...........................................................................

Là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số     /QĐ-UB ngày     /      /           của Chủ tịch UBND(1)............................................................................................................................

Tôi xin được tự kiểm điểm và cam kết sửa chữa sai phạm của mình như sau:

I. Phần tự kiểm điểm

(Nêu rõ các hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm, hậu quả của các hành vi vi phạm đó; các biện pháp xử lý đã áp dụng đối với từng hành vi vi phạm; đặc biệt là những hành vi vi phạm đã được nêu trong Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã).

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II. Phần cam kết sửa chữa sai phạm

(Nêu hướng phấn đấu, hướng sửa chữa những sai phạm và cam kết quyết tâm, tích cực sửa chữa những sai phạm của bản thân).

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Ý kiến của người được phân công giúp đỡ

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

(Ký, ghi rõ họ tên)

..………. ngày……….tháng…..….năm …..….
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Xã, phường, thị trấn.

 

Mẫu số 09/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN XIN PHÉP ĐI RA KHỎI NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………..

Tên tôi là:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……/……/…………; nơi cấp: .......................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:....................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc):...........................................................................

Hiện tại tôi đang là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số ……./QĐ-UB ngày …..../…..../….... của Chủ tịch UBND(1) ...........................................................................................

Kính đề nghị cho phép tôi được đi ra khỏi nơi cư trú trong thời hạn ................ ngày, kể từ ngày ........./.........../............. đến ngày …..../…..../…....

Nơi đến:................................................................................................................

Lý do xin đi: .........................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

Ý kiến của người được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, giáo dục
......................................................

......................................................

......................................................

..……. ngày…….tháng…...năm…..….
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ý kiến của(1).................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

..…. ngày…….tháng…...năm…..….
(Ký tên, đóng dấu)

..………. ngày……….tháng…..….năm…..….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ
(nếu người được giáo dục tại cấp xã là người dưới 16 tuổi).....................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

..……. ngày…….tháng…...năm….….
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Chủ tịch UBND hoặc Trưởng Công an cấp xã.

 

Mẫu số 10/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

UBND(2).......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /TB-UB

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục quản lý, giáo dục người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………………..

Ủy ban nhân dân(2) ………………………………………………………………… xin thông báo với Chủ tịch UBND(1) ………………………………………………………………………….về việc tiếp tục quản lý, giáo dục đối với người có lý lịch như sau:

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: .........................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

Là người đang được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số ………./QĐ-UB ngày ……/……/…… của Chủ tịch UBND(2).........................................................................................................

Thời hạn giáo dục: ………………tháng, kể từ ngày …… / ……/ …… đến ngày …… / ……/            

Lý do chuyển: .....................................................................................................

..........................................................................................................................

Nơi chuyển đến...................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm theo gồm có:

1. Sơ yếu lý lịch của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

2. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

3. Biên bản cuộc họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

4. Biên bản cuộc họp về thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

5. Báo cáo kết quả xác minh đối với người được đề nghị giáo dục tại cấp xã (nếu có);

6. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

7. Biên bản các cuộc họp kiểm điểm và các báo cáo hàng tháng của tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;

8. Các bản kiểm điểm, bản cam kết sửa chữa sai phạm của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

9. Các tài liệu khác có liên quan.

Vậy xin thông báo để Chủ tịch UBND(1) .................................................................
tiếp tục quản lý, giáo dục tại cấp xã người có lý lịch nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: UBND (VT, CA).

CHỦ TỊCH

____________

(1) Xã, phường, thị trấn nơi chuyển đến;

(2) Xã, phường, thị trấn nơi chuyển đi.

 

Mẫu số 11/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

 UBND(1).......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /GTT-UB

..………. ngày……….tháng…..….năm …..….

 

GIẤY TRIỆU TẬP

(Lần thứ ……………..)

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Ủy ban nhân dân(1) ..............................................................................................

Yêu cầu ông/ bà: .................................................................................................
là người phải thi hành quyết định giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số ……………/QĐ-UB ngày …… / ……/ …… của Chủ tịch UBND(1) ..............................................................................................................

Hiện ở tại (hoặc nơi làm việc):...............................................................................

Đúng ………….giờ……………ngày….....tháng……..năm.........................................

phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân .................................................................

Để .....................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Khi đến mang theo Giấy Triệu tập này và gặp ông (bà): ...........................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: UBND (VT).

CHỦ TỊCH

 

Mẫu số 12/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

.......................
.......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..………. ngày……….tháng…..….năm …..….

 

BÁO CÁO NHẬN XÉT

Về việc thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

(Lần thứ ………………)

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………………..

Tên tôi là ………………………………………...đại diện cho(2)....................................
được phân công quản lý, giáo dục người được giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số ………./QĐ-UB ngày        /        /        của Chủ tịch UBND(1)............................................................................................

Xin báo cáo về việc thi hành quyết định giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: .........................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:....................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

Đã có những tiến bộ: ...........................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Những tồn tại cần khắc phục: ..............................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phương hướng, biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo và kiến nghị: ........................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Vậy xin báo cáo Chủ tịch UBND(1) ........................................................................
biết để cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

TM. (2)………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý.

 

Mẫu số 13/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

.......................
.......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..………. ngày……….tháng…..….năm …..….

 

ĐỀ NGHỊ MIỄN CHẤP HÀNH PHẦN THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………………………………………………………..

Căn cứ Điều 72 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Tên tôi là: ...........................................................................................................

Đại diện(2) ...........................................................................................................

Đề nghị Chủ tịch UBND(1) ........................................................................ xem xét,
quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định số ………../QĐ-UB ngày ……/……/…… của Chủ tịch UBND(1) ………………………………………………………về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: .........................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:....................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

Lý do đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã:

- Về thời gian đã chấp hành Quyết định giáo dục tại cấp xã:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Quá trình chấp hành pháp luật trong thời hạn thi hành Quyết định giáo dục tại cấp xã:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

TM. (2)………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

____________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục người được giáo dục tại cấp xã.

 

Mẫu số 14/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

UBND(1).......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /QĐ-UB

..………. ngày……….tháng…..….năm …..….

 

QUYẾT ĐỊNH

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định
áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

CHỦ TỊCH UBND(1) ……………………………………………………………..

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 72 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của(2) .................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với người có lý lịch như sau:

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: .........................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:....................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

Điều 2. Thời hạn được miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn là ………………………tháng, kể từ ngày ……/……/……

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. (2)............................................................................................................
Trưởng Công an (1)...............................................................................................
và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng nhân dân;
- Lưu: UBND (VT).

CHỦ TỊCH

____________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

 

Mẫu số 15/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

UBND(1) …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /QĐ-UB

………., ngày ……… tháng …….. năm ....

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

CHỦ TỊCH UBND (1) …………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 112 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của(2) .................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định số      /QĐ-UB ngày    /      /
của Chủ tịch UBND (1) ..............................................................................................
về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên: ...............................................................................................  nam/nữ;

Tên gọi khác: .............................................................................................................

Sinh ngày …../…../……..; tại: ....................................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................................................

Nguyên quán: ............................................................................................................

Số CMND: ………………; ngày cấp: ………………….; nơi cấp: ...............................

Dân tộc: ……………; tôn giáo:………….. trình độ văn hóa: ......................................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..............................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có lý lịch nêu tại Điều 1 tới (2) ………………………….. để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 4. (3) …………………………………………………………………………., Trưởng Công an (1) ………………………………….. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu UBND (VT)

CHỦ TỊCH

____________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền;

(3) Cơ quan, tổ chức, được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

 

Mẫu số 16/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

UBND(1)…....................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /QĐ-UB

..………. ngày……….tháng…..….năm …..….

 

QUYẾT ĐỊNH

Hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

CHỦ TỊCH UBND(1) ……………………………………………………………..

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 111 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của(2) ..............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số ………./QĐ-UB ngày ……/……/…… của Chủ tịch UBND(1) ………….. về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ......................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..............................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: .........................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:....................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có lý lịch nêu tại Điều 1 Quyết định này tới(2) ………………………………………………..để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 4.(3) ..............................................................................................................
Trưởng Công an(1) .................................................................................................
và người có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: UBND (VT).

CHỦ TỊCH

____________

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền;

(3) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

 

Mẫu số 17/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

UBND(1) …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GCN-UB

………., ngày ……… tháng …….. năm .....

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CHẤP HÀNH XONG
THỜI HẠN GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

CHỦ TỊCH UBND (1) …………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 74 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

CHỨNG NHẬN:

Họ và tên: .................................................................................................  nam/nữ;

Tên gọi khác: ...........................................................................................................

Sinh ngày …../…../……..; tại: ..................................................................................

Nơi cư trú: ...............................................................................................................

Nguyên quán: .........................................................................................................

Số CMND: ………………; ngày cấp: ………………….; nơi cấp: ............................

Dân tộc: ……………; tôn giáo:………….. trình độ văn hóa: ...................................

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ..........................................................................

Đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số ……../QĐ-UB ngày …../…../……… của Chủ tịch UBND(1) ..............................................................................................................  kể từ ngày …/…/….

 

 

Nơi nhận:
- Người được cấp giấy chứng nhận;
- Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;
- Lưu UBND (VT)

CHỦ TỊCH

____________

(1) Xã, phường, thị trấn;

 

Mẫu số 18/GDCX

(ban hành kèm theo Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005)

UBND(1)…....................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIỂU MẪU THỐNG KÊ THEO DÕI NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi cư trú

Hành vi vi phạm

Quyết định giáo dục

Thời hạn giáo dục

Thời gian đi ra khỏi nơi cư trú

Ngày, tháng, năm chấp hành xong Quyết định

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Được phép (8)

Không được phép (9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1522/2005/QD-BCA(V19), QUYET DINH 1522 2005, BO CONG AN, BIEU MAU AP DUNG BIEN PHAP, GIAO DUC TAI XA PHUONG THI TRAN, VI PHAM HANH CHINH, GIAO DUC