28/02/1998 | 1410 Lượt xem |

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/1998/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH PHÒNG LƯU TRỮ VÀ TƯ LIỆU THÀNH PHÒNG LƯU TRỮ VÀ PHÒNG TƯ LIỆU TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Văn phòng Bộ tại Quyết định số 401/QĐ-TCCB và 402/QĐ-TCCB ngày 20/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ (công văn số 20/VP ngày 13 tháng 02 năm 1998) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tách Phòng Lưu trữ và Tư liệu thành Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu trực thuộc Văn phòng Bộ.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lưu trữ và Phòng Tư liệu do Chánh Văn phòng Bộ quy định.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của 2 phòng tại Điều 1 gồm có:

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về toàn bộ hoạt động của Phòng. Giúp việc Trưởng phòng có Phó trưởng phòng và một số cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 4: Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Trưởng phòng Lưu trữ và Trưởng phòng Tư liệu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 4,
Lưu VP, TCCB.       

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 15/1998/QD-BCN, QUYET DINH 15, BO CONG NGHIEP, TACH PHONG LUU TRU TU LIEU VAN PHONG BO, BO MAY HANH CHINH