21/07/2011 | 3289 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1336/2011/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTN&MT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của UBND tỉnh ban hành Bản Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 327/SXD-KTTH ngày 28/6/2011 và Báo cáo thẩm định số 147/BC-STP ngày 24/6/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1325/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Những loại công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình và cá nhân mà chưa có trong đơn giá này thì giao cho Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thị xã hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất nghiên cứu, lập đơn giá cụ thể gửi Sở Xây dựng thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt đơn giá, làm căn cứ để các đơn vị tính toán áp giá phê duyệt phương án bồi thường GPMB để chi trả cho các đối tượng được bồi thường.

Điều 3. Thực hiện chuyển tiếp khi áp dụng đơn giá:

Những phương án bồi thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi Quyết định này có hiệu lực mà chủ đầu tư đã và đang thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường thì thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt.

Trường hợp đến ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chủ đầu tư chưa chi trả tiền bồi thường do kế hoạch vốn của dự án không đáp ứng thì phần khối lượng chưa chi trả do thiếu vốn được lập và phê duyệt lại phương án bồi thường theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1336/2011/QĐ-UBND  ngày 21/7/2011 của UBND  tỉnh)

1. Các căn cứ để lập đơn giá

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 486/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh;

Bảng dự toán ca xe máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 486/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh;

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương cho các Công ty nhà nước;

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 69/2009/NĐ-CP  ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTB&XH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên Bộ: Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính - Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của UBND tỉnh ban hành Bản Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Giá vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn tại thời điểm tháng ba, tháng tư năm 2011.

2. Nội dung và phương pháp tính toán

2.1. Nội dung đơn giá bao gồm 3 phần:

- Phần thứ nhất: Nhà ở các loại.

- Phần thứ hai: Chuồng trại, di chuyển mồ mả.

- Phần thứ ba: Khối lượng xây lắp riêng biệt.

2.2. Đơn giá của mỗi loại nhà sẽ được tính cụ thể cho một số mẫu nhà phổ biến (theo thực tế) sau đó sẽ chia bình quân để ban hành đơn giá cho từng loại nhà và cho từng huyện, thị xã.

a) Đơn giá nhân công:

- Mức lương tối thiểu là 830.000đ/tháng; Phụ cấp lưu động tính bằng 40% (bốn mươi phần trăm) tiền lương tối thiểu; Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% (mười hai phần trăm) và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% (bốn phần trăm) so với tiền lương cấp bậc.

Phụ cấp khu vực được tính bình quân cho từng huyện. Cụ thể:

+ Thị xã Bắc Kạn: Hệ số: 0,3.

+ Huyện Chợ Mới, Bạch Thông: Hệ số: 0,3.

+ Huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Chợ Đồn: Hệ số: 0,5.

+ Huyện Pác Nặm: Hệ số: 0,7.

b) Đơn giá vật liệu:

Căn cứ vào báo cáo của các huyện, thị xã tại thời điểm tháng ba, tháng tư năm 2011, những loại vật liệu không có trong thông báo của các huyện thì lấy theo giá thị trường tại thời điểm tháng ba, tháng tư năm 2011 trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.

c) Các chi phí khác: Tính theo quy định hiện hành của nhà nước, bao gồm:

- Trực tiếp phí khác.

- Chi phí chung.

- Thu nhập chịu thuế tính trước.

- Thuế giá trị gia tăng.

3. Hướng dẫn và quy định áp dụng

3.1. Đối với nhà xây một tầng

a)  Đối với nhà xây một tầng mái dốc

a.1) Trong đơn giá đã tính đầy đủ từ móng đến mái và phần điện, thu lôi chống sét trừ các loại công việc sau sẽ tách ra để tính riêng:

- Lát nền các loại.

- Ốp tường các loại.

- Làm trần các loại.

- Làm cửa các loại.

- Bả ma tít, sơn tường các loại.

- Bậc tam cấp.

a.2) Đối với nhà xây một tầng trong đơn giá đã tính bình quân cho các thông số sau:

- Chiều sâu chôn móng: Hm <= 1,5m (Hm tính từ đáy móng đến cốt  ± 000 (mặt nền nhà).

- Chiều rộng móng: Bm <= 0,8m.

- Những nhà có

Hm > 1,5m

sẽ được tính thêm khối lượng tăng thêm.

 

Bm > 0,8m

- Kết cấu móng xây bằng đá hoặc xây bằng gạch.

- Chiều cao thông thuỷ bình quân cho các loại nhà: Httbq= 3,0 ¸ 4,2m (Httbq được tính từ cốt ±0.000 (nền nhà) đến mép dưới của kết cấu chịu lực (dầm hoặc trần nhà).

- Những nhà có Httbq từ 2,5 ¸ < 3m thì tính bằng 85% (tám mươi lăm phần trăm) đơn giá của nhà tương đương cùng loại.

- Những nhà có Httbq  < 2,5m thì tính theo đơn giá của khối lượng riêng biệt.

- Những nhà có Httbq > 4,2m thì tính thêm khối lượng xây cao hơn.

- Những nhà có tường xây bằng loại gạch xỉ, gạch bột đá, gạch xi măng cát ... thì tính như sau:

+ Nhà có tường <220: Tính theo đơn giá loại nhà xây bằng gạch chỉ tường 110 bổ trụ.

+ Nhà có tường >=220: Tính theo đơn giá loại nhà xây bằng gạch chỉ tường 220 mái dốc.

- Nhà một tầng có nhà vệ sinh khép kín trong nhà sẽ được tính thêm phần cấp nước, bể phốt, thiết bị vệ sinh.

b) Đối với nhà xây một  tầng mái bằng bê tông cốt thép

Các khối lượng sẽ tách ra để tính riêng và các thông số kỹ thuật như điểm a khoản 3.1 mục 3 nêu trên.

Riêng phần chống nóng các loại (mái lát gạch, mái lá, mái ngói, mái phibrô xi măng, mái tôn mạ kẽm) đã được tính vào đơn giá 1m2 XD.

3.2. Đối với nhà từ hai tầng trở lên

a) Trong đơn giá đã tính đầy đủ từ móng đến mái, bao gồm cả bể phốt và phần điện, nước, thu lôi chống sét, chống nóng các loại, trừ các khối lượng sau sẽ tách ra để tính riêng:

- Lát nền các loại.

- Ốp tường các loại.

- Làm cửa các loại

- Bả ma tít, sơn tường các loại.

- Bậc tam cấp.

- Lan can của cầu thang, ban công, lô gia.

- Tháo dỡ, lắp đặt một số loại thiết bị điện và vệ sinh như: Máy điều hoà, bình nóng lạnh, bồn tắm, bình năng lượng mặt trời, téc nước các loại, quạt các loại, đèn chùm.

b) Chiều cao tầng đã tính bình quân cho các loại nhà có chiều cao thông thuỷ bình quân: Httbq= 3,6 - 4,2m (Httbq được tính từ cốt ±0.000 (nền hoặc sàn nhà) đến mép dưới trần của các tầng cộng lại và chia cho số tầng).

- Những nhà có chiều cao tầng từ  2.5m ¸ < 3.6m thì tính bằng 85% (tám mươi lăm phần trăm) đơn giá của loại nhà tương đương.

- Những nhà có chiều cao tầng < 2,5m thì tính theo đơn giá của khối lượng riêng biệt.

- Những nhà có chiều cao tầng > 4,2m sẽ được tính thêm khối lượng xây trát tăng thêm.

- Những nhà có gác xép thì tính riêng khối lượng gác xép.

c) Chiều sâu chôn móng: Tính từ đáy móng đến cốt ±0.000 (cốt nền) của công trình, đã tính bình quân cho mỗi loại nhà như sau:

- Nhà hai tầng: Hm <= 2m;  Bm <= 1,2m. Những nhà có Hm > 2m; Bm > 1,2m thì sẽ được tính thêm khối lượng tăng thêm.

- Nhà ba tầng:Hm <= 2m;  Bm <= 1,4m.  Những nhà có Hm > 2m, Bm > 1,4m thì sẽ được tính thêm khối lượng tăng thêm.

- Nhà bốn tầng: Hm <= 2,5m;  Bm <= 1,6m. Những nhà có Hm > 2,5m, Bm > 1,6m thì sẽ được tính thêm khối lượng tăng thêm.

- Nhà năm tầng: Hm <= 2,5m;  Bm <= 1,8m. Những nhà có Hm > 2,5m, Bm > 1,8m sẽ được tính thêm khối lượng tăng thêm.

d) Nếu nhà có nhiều khối mà số tầng trong mỗi khối không giống nhau thì tách riêng từng khối để áp đơn giá cho từng loại nhà theo số tầng tương ứng rồi cộng lại.

3.3. Đối với nhà cột gỗ, nhà tranh tre nứa lá

Trong đơn giá đã tính đầy đủ từ nền đất đến mái bao gồm cả điện chiếu sáng, trừ các khối lượng sau sẽ tách ra để tính riêng như sau:

- Láng, lát nền các loại.

- Khối lượng vách các loại.

- Khối lượng cửa các loại.

- Khối lượng trần các loại.

3.4. Đối với nhà sàn

Trong đơn giá đã tính từ nền đến mái bao gồm cả cầu thang, phần điện chiếu sáng, trừ khối lượng sau sẽ tách ra để tính riêng như sau:

- Phần sàn nhà.

- Phần vách ngăn, vách bao che.

3.5. Đối với chuồng trại

Trong đơn giá đã tính từ nền đất đến mái trừ khối lượng sau sẽ tách ra để tính riêng:

- Láng nền.

- Lát nền các loại.

3.6. Đối với di chuyển mồ mả

Trong đơn giá đã tính đầy đủ từ chi phí đất đai, đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí hợp lý khác như tiểu, quách, bia đá khắc tên, hương hoa…Trừ các khối lượng sau sẽ được tính riêng biệt:

- Ốp, lát các loại.

- Mái các loại.

- Hàng rào xung quanh.

3.7. Khối lượng xây lắp riêng biệt: Là khối lượng tách ra từ nhà mà trong đơn giá chưa tính như lát sàn, nền, sơn tường, ốp tường, trần các loại, ốp, lát, tay vịn cầu thang, cửa các loại và khối lượng các bộ phận kết cấu riêng biệt (không thuộc ngôi nhà) như: Sân, đường, tường rào, bậc tam cấp, giếng nước…được tính theo đơn giá chi tiết của kết cấu riêng biệt.

3.8. Đơn giá này được tính cho: 1m2 XD, 1m2 sàn, 1m2 bộ phận cấu kiện, 1m dài, 1m3 của bộ phận kết cấu công trình.

- Diện tích xây dựng của ngôi nhà là diện tích tính theo kích thước phủ bì của tường ngoài, dãy cột có mái che, cầu thang ngoài nhà của tầng một (nếu có) trừ bậc tam cấp.

+ Đối với nhà xây một tầng: Tính từ mép ngoài của tường và hàng cột hiên nhà.

+ Đối với nhà gỗ: Tính từ mép ngoài của hàng cột biên xung quanh.

+ Đối với nhà sàn: Tính từ mép ngoài của các hàng cột biên xung quanh.

+ Đối với chuồng trại: Tính từ mép ngoài của hàng cột biên xung quanh.

- Diện tích sàn chỉ sử dụng cho nhà từ hai tầng trở lên bao gồm diện tích xây dựng (diện tích nền tầng một) và diện tích các sàn từ tầng hai trở lên bao gồm cả cầu thang, ban công, lô gia trừ diện tích mái của công trình.

3.9. Áp dụng, vận dụng đơn giá tương tự

a) Những loại công việc hoặc khối lượng xây dựng mà chưa có trong đơn giá này, cho phép vận dụng, áp dụng theo bộ đơn giá của tỉnh đã công bố hoặc theo thông báo giá hàng tháng, quý của cơ quan chuyên môn của tỉnh tại thời điểm lập, thẩm định phương án bồi thường.

b) Trường hợp không thể vận dụng, áp dụng được theo điểm a khoản 3.9 như nêu trên thì giao cho Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thị xã hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất nghiên cứu, lập đơn giá cụ thể gửi Sở Xây dựng thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt đơn giá, làm căn cứ để các đơn vị tính toán áp giá phê duyệt phương án bồi thường GPMB để chi trả cho các đối tượng được bồi thường.

3.10. Tài sản vật kiến trúc đã hỏng không còn sử dụng được thì không được tính bồi thường.

Các loại thiết bị tháo lắp di chuyển được, chỉ tính công tháo dỡ, lắp đặt theo đơn giá.

3.11. Trong quá trình áp dụng đơn giá nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng bằng Văn bản để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1336/2011/QD-UBND, QUYET DINH 1336 2011, TINH BAC KAN, BANG DON GIA BOI THUONG NHA CUA, DON GIA BOI THUONG VAT KIEN TRUC, NHA NUOC THU HOI DAT, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC