18/02/2014 | 4444 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG VÀ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG; CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 7/12/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2012; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Y tế - Tài chính tại tờ trình số 256/LS:TC-LĐTBXH-YT ngày 17/1/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công: cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội theo hệ số của mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định như sau:

1. Hệ số trợ cấp bằng 0,8 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với các cán bộ, viên chức đang làm việc tại các đơn vị như sau:

- Các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Khu điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Các Trung tâm Bảo trợ xã hội số I, II, III, IV, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật.

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Bệnh viện Tâm thần Hà Nội; Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hà Nội, Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng, Trung tâm Giám định Pháp Y tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, Trung tâm phòng chống Lao và bệnh phổi Hà Đông.

2. Hệ số trợ cấp bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với các cán bộ, viên chức đang làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội khác và Trung tâm Điều dưỡng người có công, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công.

Điều 2. Kinh phí quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách Thành phố hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố về quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý; số 3716/QĐ-UBND ngày 22/7/2012 của UBND Thành phố về việc Quy định mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông và Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND Thành phố về việc quy định mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ, viên chức đang làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ YT;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT TU, TTHĐNDTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- TTTH&CB TP;
- Cổng giao tiếp Điện tử HN;
- VPUBNDTP: Đ/c CVP, các Đ/c CPVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, VXh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11/2014/QD-UBND, QUYET DINH 11, THANH PHO HA NOI, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH, THE THAO - Y TE