27/03/2013 | 10153 Lượt xem |

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2013

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo;

Xét Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình tại văn bản số 4999/EVN-TTĐ-TCKT ngày 28 tháng 12 năm 2012;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giá điện và Phí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo (Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT).

Điều 2. Biểu giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy điện có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 8 của Quy định về biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT.

Điều 3. Các đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT.

Bên bán điện có trách nhiệm gửi một bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký về Cục Điều tiết điện lực chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng Phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc các Tổng công ty Điện lực và đơn vị phát điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo đấu nối với lưới điện quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Dương Quang (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Lưu: VP, GP.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

 

BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2013

Cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-ĐTĐL ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

 

Mùa khô

Mùa mưa

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Phần điện năng dư

Giá điện năng (đ/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

Miền Bắc

647

624

582

624

585

566

283

Miền Trung

617

611

579

577

566

561

281

Miền Nam

666

657

624

611

602

587

293

Giá công suất (cho cả 3 miền) (đ/kWh)

1.805

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Biểu giá chi phí tránh được ở trên chỉ áp dụng đối với các nhà máy thuỷ điện nhỏ, đã bao gồm phí dịch vụ môi trường rừng và thuế tài nguyên nước. Các nhà máy điện nhỏ khác áp dụng biểu giá chi phí tránh được vẫn áp dụng biểu giá chi phí tránh được theo Quyết định số 06/QĐ-ĐTĐL ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Cục Điều tiết điện lực.

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 09/QD-DTDL, QUYET DINH 09, CUC DIEU TIET DIEN LUC, BIEU GIA CHI PHI TRANH DUOC, NHA MAY DIEN NHO SU DUNG NANG LUONG TAI TAO, BIEU GIA CHI PHI TRANH DUOC 2013, THUONG MAI