31/03/2010 | 2952 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ HỘI KHUYẾN HỌC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Liên ngành: Tài chính và Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

TT

Cấp

Chức danh

Hệ số phụcấp (theo lương tối thiểu)

1

Tỉnh

- Chủ tịch Hội chuyên trách

- Phó Chủ tịch Hội chuyên trách

- Thường vụ, Chánh VP chuyên trách

1.15

1.00

0.9

2

Huyện, thành phố

- Chủ tịch Hội chuyên trách

- Phó Chủ tịch Hội chuyên trách

0.45

0.3

3

Xã, phường, thị trấn

- Chủ tịch Hội kiêm nhiệm

- Phó Chủ tịch Hội chuyên trách

0.15

0.25

Hàng năm trong quá trình xây dựng kế hoạch, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào khả năng ngân sách cấp mình và tình hình thực tế hoạt động của Hội, hỗ trợ kinh phí cho Hội khuyến học để chi trả phụ cấp cho cán bộ Hội và duy trì hoạt động thường xuyên.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 407/2006/QĐ – UB ngày 23/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và có hiệu lực từ ngày 15/4/2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/2010/QD-UBND