19/01/2007 | 7775 Lượt xem |

BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 06/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRUYỀN MÁU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ban hành ngày 14/6/2005 và Nghị định số 79/2006/NĐ - CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Nghị định 49/ 2003/ NĐ - CP ngày 15/ 5/ 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, hiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ‘‘Quy chế Truyền máu’’.

Điều 2. ‘‘Quy chế Truyền máu’’ được áp dụng trong các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; bãi bỏ Quyết định số 937/BYT-QĐ ngày 04/9/1992 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành ‘‘Điều lệnh truyền máu’’.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện và Viện trưởng các Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/2007/QD-BYT, QUYET DINH 06 2007, BO Y TE, QUY CHE TRUYEN MAU, THE THAO - Y TE