02/02/1999 | 3944 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/1999/QĐ-UB

Hòa Bình, ngày 02 tháng 02 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG RƯỢU CẦN, RƯỢU NẾP CẨM TẠI HÒA BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21-6-1994 ;

Xét đề nghị của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tại Công văn số 821 ngày 02-10-1998 về việc ban hành tiêu chuẩn chất lượng địa phương về rượu cần và rượu nếp cẩm;

Để quản lý tốt chất lượng hàng hóa tại địa phương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này 2 bản Tiêu chuẩn địa phương về chất lượng 2 loại rượu: Rượu cần, Rượu nếp cẩm của tỉnh Hòa Bình.

Điều 2: Tiêu chuẩn này được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh; Các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh 2 loại rượu trên phải thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định, phải làm thủ tục đăng ký sản xuất và đăng ký tiêu chuẩn chất lượng với cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký; Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc các Sở, Ngành liên quan: Y tế, Thương mại, Cục Thuế, Công an; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 2 loại rượu trên căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- TV Tỉnh uỷ (để b.c)
- TT HĐND tỉnh.
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chi cục QLTT tỉnh.
- Chi cục TCĐL-CL.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Lưu VT+CVNLN.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thu

 

TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG RƯỢU CẦN

(Kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UB ngày tháng 02 năm 1999 của UBND tỉnh Hòa Bình).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho rượu cần, sản xuất bằng phương pháp thủ công (lên men rượu) từ nguyên liệu: Gạo nếp và vỏ trấu đồng thời tiêu chuẩn cũng quy định về yêu cầu kỹ thuật, cách lấy mẫu, phương pháp thử các chỉ tiêu:

- Cảm quan (dạng bên ngoài, màu sắc, mùi vị).

- Chỉ tiêu lý hóa:

+ Hàm lượng Etanol.

+ Hàm lượng axits.

+ Hàm lượng Aldehyt

+ Hàm lượng Metanol.

+ Hàm lượng đường.

+ Fucfuro

- Chỉ tiêu vi sinh vật:

+ Tổng số vi sinh vật hiếu khí.

+ E.coli

+ Nấm men mốc.

- Quy định về bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển.

1- Yêu cầu kỹ thuật

1.1- Các chỉ tiêu cảm quan của rượu cần phải tuân theo đúng các yêu cầu quy định trong bảng 1.

Bảng 1

Chi tiết

Yêu cầu

1- Dạng bên ngoài

2- Màu sắc

3- Mùi.

4- Vị

- Chất lỏng.

- Màu vàng nhạt

- Đặc trưng mùi thơm của rượu lên men.

- Ngọt dịu.

1.2- Các chỉ tiêu lý hóa của rượu cần phải tuân theo đúng yêu cầu quy định trong bảng 2.

Bảng 2:

Chỉ tiêu

Mức

1- Hàm lượng Etanol ở 200C

5+10

2- Hàm lượng a xít chuyển ra a xít xitric (tính bằng g trong một lít rượu không lớn hơn).

≤ 5,09

3- Hàm lượng Aldehyt

≤ 50

4- Hàm lượng Metanol

≤ 0,06

5- Hàm lượng đường

80-150

6- Fucfuro

Có vết nhẹ

1.3- Các chỉ tiêu vi sinh vật đối với rượu cần phải theo đúng yêu cầu trong bảng 3 (áp dụng theo TCVN 5042-90).

 Bảng 3:

Chỉ tiêu

Mức

1- Tổng số VSV hiếu khí (số khuẩn lạc/1ml) không nhỏ hơn.

1.000

2- E.coli

Không được có.

3- Tổng số nấm men mốc (số khóm lạc/ml) không lớn hơn.

100.

- Đối với rượu cần khi sử dụng phải đổ thêm nước vào rượu đã lên men phải lưu ý đảm bảo vệ sinh: Chỉ dùng nước đã đun sôi để nguội, nước tinh lọc hoặc nước khoáng đóng chai.

 

TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG RƯỢU NẾP CẨM

(Kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UB ngày tháng 02 năm 1999 của UBND tỉnh Hòa Bình).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho rượu nếp cẩm, sản xuất bằng phương pháp thủ công (lên men rượu) từ nguyên liệu: Gạo nếp cẩm, rượu trắng. Đồng thời quy định về yêu cầu kỹ thuật, cách lấy mẫu, phương pháp thử các chỉ tiêu:

 - Cảm quan (dạng bên ngoài, màu sắc, mùi vị).

 - Hóa lý:

 + Hàm lượng Etanol.

 + Hàm lượng a xít.

 + Hàm lượng Aldehyt

 + Hàm lượng Metanol.

 + Hàm lượng đường.

 + Fucfuro.

 - Quy định về bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển.

 1- Yêu cầu kỹ thuật:

 1.1- Các chỉ tiêu cảm quan về rượu nếp cẩm phải theo đúng các yêu cầu quy định trong bảng 1:

 Bảng 1

Chỉ tiêu

Yêu cầu

1- Dạng bên ngoài

- Chất lỏng, dạng nhũ tương.

2- Màu sắc

- Màu tím đỏ của nếp cẩm.

3- Mùi

- Mùi thơm của rượu lên men.

4- Vị

- Ngọt dịu.

5- Độ trong

- Đục

1.2- Các chỉ tiêu lý hóa của rượu nếp cẩm phải theo đúng yêu cầu trong bảng 2:

Bảng 2:

Chỉ tiêu

Mức

1- Hàm lượng Etanol ở 200C (tính bằng % thể tích)

25+2

2- Hàm lượng a xít chuyển ra a xít xitric (tính bằng g trong một lít rượu không lớn hơn).

≤ 2,6

3- Hàm lượng Aldehyt

≤ 50

4- Hàm lượng Metanol

≤ 0,06

5- Hàm lượng đường

70-150

6- Fucfuro

Có vết nhẹ.

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 05/1999/QD-UB, QUYET DINH 05, TINH HOA BINH, TIEU CHUAN DIA PHUONG, CHAT LUONG RUOU CAN, RUOU NEP CAM, HOA BINH, THUONG MAI