04/12/2012 | 14029 Lượt xem |

QCVN 63 : 2012/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT B THU TRUYỀN HÌNH S MT ĐT DVB-T2

National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting

MỤC LỤC

Mục lục

Lời nói đầu

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN63:2012/BTTTT, QUY CHUAN QCVN63:2012, BO THONG TIN VA TRUYEN THONG, THIET BI THU TRUYEN HINH SO MAT DAT, THIET BI DVB-T2, QCVN 63:2012/BTTTT, DIEN - DIEN TU