30/07/2010 | 3984 Lượt xem |

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 02:2010/BTTTT

VỀ ĐẶC TÍNH ĐIỆN/VẬT LÝ CỦA CÁC GIAO DIỆN ĐIỆN PHÂN CẤP SỐ

 

National technical regulation on physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces

 

 

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN02:2010/BTTTT, QUY CHUAN QCVN02:2010, BO THONG TIN VA TRUYEN THONG, QCVN 02:2010/BTTTT, DAC TINH DIEN, DAC TINH VAT LY, GIAO DIEN DIEN PHAN CAP SO, DIEN - DIEN TU