15/12/2006 | 13051 Lượt xem |

UỶ BAN THƯỜNG VỤ
 QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2006/PL-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 

 

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm  2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào Luật phòng, chống tham nhũng;
Pháp lệnh này sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

Điều 1. Sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự như sau:

Điều 9. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân

1. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gồm có Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

2. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh gồm có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

3. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện gồm có Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và bộ máy giúp việc Cơ quan Cảnh sát điều tra.

4. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều này và tình hình thực tế của mỗi huyện, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể số đội của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đó.”

Điều 2. Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01  năm 2007.

Điều 3. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

 


 
Nguyễn Phú Trọng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: PHAP LENH 30 2006, UY BAN THUONG VU QUOC HOI, PHAP LENH DIEU TRA HINH SU SUA DOI, PHAP LENH DIEU TRA HINH SU, CO QUAN CANH SAT DIEU TRA, CUC CANH SAT DIEU TRA TOI PHAM, SUA DOI, BO SUNG, 30/2006/PL-UBTVQH11, TRACH NHIEM HINH SU, THU TUC TO TUNG