15/01/1977 | 3283 Lượt xem |

QUỐC HỘI
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1977

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC SÁP NHẬP HUYỆN CÔN ĐẢO VÀO TỈNH HẬU GIANG

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 50 của Hiến pháp năm 1959,
Theo đề nghị của Hội đồng Chính Phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc sáp nhập huyện Côn Đảo vào tỉnh Hậu Giang.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: KHONGSO, NGHI QUYET KHONGSO, QUOC HOI, BO MAY HANH CHINH