25/02/2011 | 4503 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ UÔNG BÍ THUỘC TỈNH QUẢNG NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Uông Bí.

Thành phố Uông Bí có diện tích tự nhiên 25.630,77 ha và 157.779 nhân khẩu 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Nam Khê, Trưng Vương, Quang Trung, Bắc Sơn, Vàng Danh, Thanh Sơn, Yên Thanh và các xã: Phương Nam, Phương Đông, Điền Công, Thượng Yên Công.

Địa giới hành chính thành phố Uông Bí: Đông giáp huyện Hoành Bồ và huyện Yên Hưng; Tây giáp huyện Đông Triều; Nam giáp huyện Thuỷ Nguyên; Bắc giáp huyện Sơn Động.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 12/NQ-CP, NGHI QUYET 12 2011, CHINH PHU, BO MAY HANH CHINH