15/07/2010 | 2219 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2010/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 21

( Từ ngày 13/7/2010 đến ngày 15/7/2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 25/06/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2009 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 85.447.971.789.011 đồng

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 51.396.430.157.274 đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 46.100.791.262.812 đồng

Trong đó: Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2010: 17.888.412.481.995 đồng, gồm:

- Chuyển nguồn ngân sách cấp thành phố: 12.923.532.687.005 đồng

- Chuyển nguồn ngân sách quận, huyện: 4.964.879.794.990 đồng

c) Kết dư ngân sách địa phương: 5.295.638.894.462 đồng

Trong đó: kết dư ngân sách quận, huyện: 4.396.171.088.888 đồng

3. Quyết toán thu, chi ngân sách thành phố:

a) Tổng thu ngân sách thành phố: 37.878.679.708.219 đồng

b) Tổng chi ngân sách thành phố: 36.979.211.902.645 đồng

Trong đó:

- Chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện: 9.260.544.864.529 đồng

- Chi chuyển nguồn NS sang năm 2010: 12.862.738.887.005 đồng

c) Kết dư ngân sách thành phố: 899.467.805.574 đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

- Thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2009 sang năm 2010 của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệm vụ chi được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Khẩn trương lập phương án phân bổ các khoản chuyển nguồn ngân sách từ năm 2009 sang năm 2010 chưa phân bổ, nguồn kết dư ngân sách theo qui định xong trước 30/7/2010;

- Thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố cùng với báo cáo dự toán ngân sách năm 2011 tại kỳ họp cuối năm.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc và giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khoá XIII, kỳ họp thứ 21 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 07/2010/NQ-HDND, NGHI QUYET 07, THANH PHO HA NOI, TONG QUYET TOAN, THU CHI NGAN SACH, TAI CHINH NHA NUOC