24/06/2010 | 2944 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/2010/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 17

(Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 6 năm 2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 28/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đề nghị công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn đô thị loại II và Báo cáo thẩm tra số 02/BC-BPC ngày 21/6/2010 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 17 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề nghị công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn đô thị loại II.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xét công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đạt chuẩn đô thị loại II.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. Tỉnh Uỷ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT.Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Website tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Lê Hồng My

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 01/2010/NQ-HDND, NGHI QUYET 01 2010, TINH CA MAU, CONG NHAN, THANH PHO CA MAU, DO THI LOAI II 2, XAY DUNG - DO THI