27/10/1962 | 6106 Lượt xem |

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1962

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỢP NHẤT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ TỈNH KIẾN AN, HỢP NHẤT TỈNH BẮC NINH VÀ TỈNH BẮC GIANG

 QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe báo caó của Hội đồng Chính phủ về sự cần thiết hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An, hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc:

- Hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là thành phố Hải Phòng;

- Hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là tỉnh Hà Bắc.

Quốc hội giao cho Hội đồng Chính phủ tiến hành những công tác cần thiết để thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962.

 

 

Xuân Thuỷ

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: KHONGSO, NGHI QUYET KHONGSO 1962, QUOC HOI, BO MAY HANH CHINH