26/04/2013 | 3537 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 86/2013/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Căn cứ Quyết định số: 170/2003/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi;

Sau khi xem xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Các điểm tham quan được thu phí:

Giao cho UBND tỉnh quy định cụ thể.

2. Đối tượng nộp phí:

Là người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan tại các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh quy định tại Khoản 1 - Điều 1 Nghị quyết này.

3. Đối tượng miễn thu:

a) Theo Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ khi đi tham quan có tổ chức.

b) Người cao tuổi.

c) Trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Đơn vị thu phí:

Các cơ quan đơn vị được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp quan lý các điểm tham quan.

5. Mức thu phí:

a) Đối với người lớn: 20.000 đồng/người/lượt;

b) Đối với trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi): 10.000 đồng/người/lượt;

6. Quản lỷ và sử dụng tiền phí thu được:

Đơn vị thu được trích lại 80% trên tổng số tiền phí thu được để chi phí cho việc quản lý, giới thiệu và tổ chức thu theo quy định; 20% còn lại được nộp vào Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Tài chính; VH-TT-DL;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh HG;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND; UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm TT-VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 86/2013/NQ-HDND, NGHI QUYET 86 2013, TINH HA GIANG, PHI THAM QUAN HA GIANG, QUAN LY PHI THAM QUAN, SU DUNG PHI THAM QUAN, QUAN LY VA SU DUNG PHI THAM QUAN, THUE - PHI - LE PHI, VAN HOA - XA HOI