23/07/2003 | 1069 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2003/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 23 tháng 7 năm 2003

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

(ngày 22 và 23/7/2003)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC LOẠI PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.;

Sau khi nghe, thảo luận tờ trình số 511/TT-UB, ngày 18/7/2003 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

1. HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình số 511/TT-UB, ngày 18/7/2003 của UBND tỉnh “Về việc quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh”.

HĐND tỉnh nhất trí mức thu, đối tượng thu, hình thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với 9 loại phí: Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; Phí cầu; Phí chợ; Phí qua đò; Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; Phí vệ sinh; phí dự thi; dự tuyển đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc địa phương quản lý; Phí đấu thầu, đấu giá; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Những loại phí có khung mức thu giao UBND tỉnh quyết định cụ thể phù hợp với từng thời gian.

2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện: Từ 01/9/2003

3. HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí, các Ban, ngành, các cấp chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành./.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV, thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 23/7/2003./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH
- Chính phủ
- Ban thường vụ tỉnh uỷ
- UBND
- Các Đại biểu HĐND tỉnh
- HĐND, UBND các huyện, thị
- Lưu VT HĐND

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Tăng Văn Phả

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 44/2003/NQ-HDND, NGHI QUYET 44 2003, TINH HA NAM, PHI THUOC THAM QUYEN QUYET DINH CUA HDND, THAM QUYEN QUYET DINH CUA HDND HA NAM, THUE - PHI - LE PHI