03/07/2002 | 3307 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2002/NQ-HĐND-KXV

Ngày 03 tháng 7 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KỲ HỌP THỨ BẢY( TỪ NGÀY 01/7 ĐẾN NGÀY 03/7/2002) VỀ LẬP QUỸ HỖ TRỢ QUỐC PHÒNG - AN NINH

HĐND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ngày 09/1/1996;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1344/TT-UB ngày 19/6/2002 của UBND tỉnh về việc lập quỹ hỗ trợ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận;

QUYẾT NGHỊ:

I- Tán thành Tở trình của UBND tỉnh về việc lập quỹ hỗ trợ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn để hỗ trợ cho các hoạt động an ninh, quốc phòng ở cơ sở.

II. Nguồn hình thành mức đóng góp:

1. Nguồn hình thành quỹ:

Từ nguồn đóng góp của các hộ gia đình.

Các khoản ủng hộ tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

2. Mức đóng góp

Các xã vùng cao, miền núi: 6.000 đồng/hộ/năm

Các xã, phường, thị trấn còn lại: 10.000đồng/ người/hộ

III. Tổ chức thực hiện:

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, hướng dẫn việc thu, sử dụng quỹ theo quy định của Pháp lệnh về Dân quân tự vệ và các quy định khác của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2002 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2002.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/NQ ngày 10/2/1990 của HĐND tỉnh Vĩnh Phú về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an ninh và an toàn xã hội.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Cừ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 35/2002/NQ-HDND-KXV, NGHI QUYET 35 2002, TINH PHU THO, VAN HOA - XA HOI