07/12/2012 | 2994 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2661/TTr-UBND, ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013, với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013

Đơn vị: triệu đồng.

STT

Nội dung

Dự toán

Gồm

Cấp tỉnh quản lý

Cấp huyện, xã quản lý

 

Tổng thu NSNN trên địa bàn

5.200.000

3.919.000

1.281.000

1

Thu nội địa

3.565.000

2.332.500

1.232.500

2

Thu xuất nhập khẩu

455.000

455.000

 

3

Thu để lại quản lý qua NSNN

Trong đó: Thu từ XSKT

1.180.000

1.000.000

1.131.500

1.000.000

48.500

 

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2013

Đơn vị: triệu đồng.

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Cụ thể như sau

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện, thị xã

 

Tổng thu ngân sách các cấp

5.594.830

4.041.767

2.345.993

1

Thu cân đối

4.414.830

2.910.267

2.297.493

a

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (thu 100% và điều tiết)

3.538.420

2.033.857

1.504.563

b

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

801.410

801.410

792.930

 

- Bổ sung cân đối ngân sách

385.850

385.850

566.820

 

- Bổ sung có mục tiêu (không kể CT MTQG)

305.885

305.885

226.110

 

- Bổ sung Chương trình mục tiêu Quốc gia

109.675

109.675

 

c

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương

75.000

75.000

 

2

Các khoản thu quản lý qua NSNN

1.180.000

1.131.500

48.500

Ghi chú: (*) không kể thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, xã 792.930 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013

Đơn vị: triệu đồng.

STT

Nội dung

Dự toán NSĐP

Gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện, thị xã

 

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)

5.594.830

3.248.837

2.345.993

A

Chi cân đối NSĐP

4.305.155

2.007.662

2.297.493

I

Chi đầu tư phát triển

658.552

458.792

199.760

 

Trong đó

 

 

 

 

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

87.000

69.000

18.000

 

- Chi khoa học và công nghệ

15.000

15.000

 

II

Chi thường xuyên

3.488.840

1.485.070

2.003.770

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.562.275

454.775

1.107.500

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21.000

19.800

1.200

3

Chi sự nghiệp môi trường

48.000

16.500

31.500

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương

1.000

1.000

 

IV

Dự phòng ngân sách

136.300

62.800

73.500

V

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

20.463

 

20.463

B

Các khoản chi để lại QL qua NSNN

Trong đó: Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT

1.180.000

1.000.000

1.131.500

1.000.000

48.500

C

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia

109.675

109.675

 

4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013

a) Dự toán chi cho từng cơ quan, đơn vị tỉnh: (Phụ lục số 01 kèm theo).

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển.......................................................................... 458,792 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên........................................................................... 1.485,070 tỷ đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính............................................................ 1,000 tỷ đồng.

- Dự phòng ngân sách........................................................................... 62,800 tỷ đồng.

- Các khoản chi quản lý qua NSNN..................................................... 1.131,500 tỷ đồng.

- Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia.................................................... 109,675 tỷ đồng.

b) Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã năm 2013 là 792,930 tỷ đồng (Phụ lục số 02 kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực

Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 28/2012/NQ-HDND, NGHI QUYET 28, TINH TAY NINH, DU TOAN NGAN SACH NHA NUOC 2013, DU TOAN NSNN 2013, PHUONG AN PHAN BO NGAN SACH CAP TINH, SUA DOI PHUONG AN PHAN BO NGAN SACH CAP TINH BAC LIEU, DU TOAN NSNN 2013 TAY NINH, PHAN BO NGAN SACH CAP TINH 2013, PHUONG AN PHAN BO NGAN SACH CAP TINH 2013, PHAN BO NGAN SACH CAP TINH 2013 TAY NINH, TAI CHINH NHA NUOC