10/12/2012 | 3749 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5429/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh đối với giá các loại đất năm 2013 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua phương án giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 tại Tờ trình số 5429/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Quá trình thực hiện, nếu có sự điều chỉnh, bổ sung phương án giá các loại đất năm 2013 cho phù hợp với thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo với Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 16/2012/NQ-HDND, NGHI QUYET 16, TINH THUA THIEN HUE, GIA DAT, GIA DAT THUA THIEN HUE NAM 2013, GIA DAT THUA THIEN HUE 2013, GIA DAT HUE 2013, GIA DAT 2013, BANG GIA DAT 2013, BAT DONG SAN