12/07/2012 | 3393 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TẠM THỜI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 104/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2012; Báo cáo thẩm tra số: 40/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chế độ chính sách tạm thời đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành thực hiện Quyết định số: 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể mức hỗ trợ như sau:

1. Xếp hệ số lương bậc 1 đối với giáo viên mầm non có trình độ chuẩn trở lên để hỗ trợ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

2. Nâng mức hỗ trợ từ 320.000 đồng/người/tháng lên bằng mức lương tối thiểu hệ số 1,00 đối với giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn để hỗ trợ chi trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

3. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ phần còn thiếu sau khi đã sử dụng 70% tiền học phí để trả lương và Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với giáo viên mầm non.

4. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khoá XV, kỳ họp thứ tư thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 12/2012/NQ-HDND, NGHI QUYET 12, TINH THAI BINH, GIAO VIEN MAM NON, CHE DO CHINH SACH TAM THOI, HO TRO GIAO VIEN MAM NON, CHINH SACH HO TRO GIAO VIEN MAM NON, GIAO VIEN MAM NON NGOAI BIEN CHE, LAO DONG - TIEN LUONG, GIAO DUC