19/11/1998 | 4805 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 98 /1998/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG PHƯỚC LONG THUỘC THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ XÃ NINH SƠN THUỘC HUYỆN NINH HOÀ, TỈNH KHÁNH HÒA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập phường và xã thuộc thành phố Nha Trang và huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Thành lập phường Phước Long thuộc thành phố Nha Trang trên cơ sở 427 ha diện tích tự nhiên và 14.391 nhân khẩu của phường Phước Hải.

Địa giới hành chính phường Phước Long: Bắc giáp phường Phước Hải; Nam giáp xã Phước Đồng; Đông giáp phường Vĩnh Nguyên; Tây giáp xã Vĩnh Thái.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Phước Hải có 256 ha diện tích tự nhiên và 13.476 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Ninh Sơn thuộc huyện Ninh Hoà trên cơ sở 17.175 ha diện tích tự nhiên và 6.267 nhân khẩu của xã Ninh An.

Địa giới hành chính xã Ninh Sơn: Đông giáp xã Ninh An; Tây giáp huyện M’ĐRắc (tỉnh Đăk Lăk); Nam giáp xã Ninh Thượng; Bắc giáp huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) và huyện Vạn Ninh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Ninh An có 3.962 ha diện tích tự nhiên và 10.465 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 98/1998/ND-CP, NGHI DINH 98 1998, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THANH PHO NHA TRANG, THANH LAP XA, HUYEN NINH HOA, TINH KHANH HOA, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH