12/12/2001 | 6978 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2001 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH THÀNH HAI HUYỆN CAO PHONG VÀ KỲ SƠN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình thành hai huyện Cao Phong và Kỳ Sơn.

Huyện Cao Phong có 25.437 ha diện tích tự nhiên và 38.414 nhân khẩu; có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã : Yên Thượng, Yên Lập, Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong, Tân Phong, Đông Phong, Xuân Phong, Thu Phong, Bắc Phong, Bình Thanh, Thung Nai và thị trấn Cao Phong.

Địa giới hành chính huyện Cao Phong : Đông giáp các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn; Tây giáp huyện Tân Lạc; Nam giáp huyện Tân Lạc; Bắc giáp huyện Đà Bắc và thị xã Hoà Bình.

Huyện Kỳ Sơn có 20.203,76 ha diện tích tự nhiên và 32.979 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã : Dân Hoà, Mông Hoá, Phúc Tiến, Dân Hạ, Phú Minh, Hợp Thịnh, Hợp Thành, Trung Minh, Độc Lập và thị trấn Kỳ Sơn.

Địa giới hành chính huyện Kỳ Sơn : Đông giáp huyện Lương Sơn; Tây giáp thị xã Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ; Nam giáp thị xã Hoà Bình, huyện Kim Bôi; Bắc giáp tỉnh Hà Tây.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh Hoà Bình,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Quốc phòng,
- Tổng cục Thống kê,
- Tổng cục Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐPI, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 95/2001/ND-CP, NGHI DINH 95 2001, CHINH PHU, CHIA HUYEN, TINH HOA BINH, HUYEN KY SON, HUYEN CAO PHONG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH