06/12/1996 | 7794 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1996

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 81-CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 1996 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HUYỆN THẠNH HƯNG THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP THÀNH HUYỆN LẤP VÒ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay đổi tên huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp thành huyện Lấp Vò.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 81-CP, NGHI DINH 81-CP 1996, CHINH PHU, DOI TEN HUYEN, HUYEN THANH HUNG, HUYEN LAP VO, TINH DONG THAP, BO MAY HANH CHINH