20/08/1999 | 4450 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 76/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN BẾN CẦU - THỊ TRẤN HUYỆN LỴ HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Bến Cầu - thị trấn huyện lỵ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trên cơ sở 638 ha diện tích tự nhiên và 5.555 nhân khẩu của xã Lợi Thuận.

Địa giới hành chính thị trấn Bến Cầu: Đông giáp xã Lợi Thuận; Tây giáp các xã Lợi Thuận, Tiên Thuận; Nam giáp xã Lợi Thuận; Bắc giáp xã Tiên Thuận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lợi Thuận có 4.277,49 ha diện tích tự nhiên và 7.534 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 76/1999/ND-CP, NGHI DINH 76 1999, CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, HUYEN BEN CAU, TINH TAY NINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH