24/09/1998 | 4349 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74 /1998/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN LAI CÁCH THUỘC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Lai Cách, thị trấn huyện lỵ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Lai Cách.

Thị trấn Lai Cách có 753,66 ha diện tích tự nhiên và 11.693 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lai Cách : Đông giáp thành phố Hải Dương; Tây giáp xã Tân Trường; Nam giáp xã Cẩm Đoài và xã Cẩm Đông; Bắc giáp xã Cao An và xã Cẩm Định.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 74/1998/ND-CP, NGHI DINH 74 1998, CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, HUYEN CAM GIANG, TINH HAI DUONG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH