09/06/2008 | 5656 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 73/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG; THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương như sau;

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thuộc thị xã Thủ Dầu Một

a. Điều chỉnh 83,083 ha diện tích tự nhiên và 2.093 nhân khẩu của xã Tân An về xã Tương Bình Hiệp quản lý;

b. Điều chỉnh 35,4 ha diện tích tự nhiên và 2.381 nhân khẩu của phường Phú Thọ về phường Chánh Nghĩa quản lý;

c. Điều chỉnh 53,44 ha diện tích tự nhiên của xã Phú Mỹ về phường Phú Lợi quản lý.

2. Thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một

a. Thành lập phường Hiệp An thuộc thị xã Thủ Dầu Một trên cơ sở toàn bộ 569,37 ha diện tích tự nhiên và 13.032 nhân khẩu của xã Hiệp An; 138,738 ha diện tích tự nhiên và 3.305 nhân khẩu của xã Tương Bình Hiệp.

Phường Hiệp An có 708,108 ha diện tích tự nhiên và 16.377 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hiệp An: Đông giáp phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một; Tây giáp xã Tân An và xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một; Nam giáp phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một; Bắc giáp xã Phú An và xã Tân Định, huyện Bến Cát.

b. Thành lập phường Định Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một trên cơ sở toàn bộ 1.427,49 ha diện tích tự nhiên và 12.347 nhân khẩu của xã Định Hòa.

Phường Định Hòa có 1.427,49 ha diện tích tự nhiên và 12.347 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Định Hòa: Đông giáp phường Phú Mỹ và phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một; Tây giáp phường Hiệp An và xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một; Nam giáp phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một; Bắc giáp xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát và xã Phú Chánh, huyên Tân Uyên.

c. Thành lập phường Phú Mỹ thuộc thị xã Thủ Dầu Một trên cơ sở toàn bộ 1.287,67 ha diện tích tự nhiên và 11.345 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.

Phường Phú Mỹ có 1.287,67 ha diện tích tự nhiên và 11.345 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Mỹ: Đông giáp xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên; Tây giáp phường Hiệp Thành và phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một; Nam giáp phường Phú Lợi; Bắc giáp xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường:

- Xã Tân An còn lại 1.014,857 ha diện tích tự nhiên và 11.757 nhân khẩu.

- Xã Tương Bình Hiệp còn lại 520,464 diện tích tự nhiên và 12.717 nhân khẩu.

- Phường Phú Thọ còn lại 475,04 ha diện tích tự nhiên và 19.681 nhân khẩu.

- Phường Chánh Nghĩa có 476,95 ha diện tích tự nhiên và 22.116 nhân khẩu.

- Phường Phú Lợi có 697,67 ha diện tích tự nhiên và 21.541 nhân khẩu.

Thị xã Thủ Dầu Một có 8.787,65 ha diện tích tự nhiên và 199.543 nhân khẩu; có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Phú Cường, Hiệp Thành, Phú Hòa, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Phú Lợi, Hiệp An, Định Hòa, Phú Mỹ và các xã: Tân An, Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 73/2008/ND-CP, NGHI DINH 73 2008, CHINH PHU, THI XA THU DAU MOT, TINH BINH DUONG, THANH LAP PHUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH