13/06/2003 | 5473 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN THUỘC HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn Hương Sơn thuộc huyện Phú Bình trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương Sơn và thị trấn Úc Sơn.

Thị trấn Hương Sơn có 978,49 ha diện tích tự nhiên và 7.910 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hương Sơn : Đông giáp các xã Tân Hoà, Lương Phú; Tây giáp xã Xuân Phương; Nam giáp xã Kha Sơn; Bắc giáp xã Tân Kim.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Nguyên,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng, Nội vụ,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 68/2003/ND-CP, NGHI DINH 68 2003, CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, HUYEN HUONG SON, HUYEN PHU BINH, TINH THAI NGUYEN, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH