05/08/1999 | 4634 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 1999 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN QUAN SƠN, MƯỜNG LÁT, NHƯ XUÂN VÀ THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa như sau :

1. Thành lập xã Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn trên cơ sở 12.195 ha diện tích tự nhiên và 2.605 nhân khẩu của xã Sơn Thủy.

Địa giới hành chính xã Na Mèo : Đông giáp xã Sơn Thủy và xã Sơn Điện, Tây giáp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Nam giáp xã Sơn Điện, Bắc giáp xã Sơn Thủy.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Sơn Thủy có 13.175 ha diện tích tự nhiên và 2.981 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Mường Mìn thuộc huyện Quan Sơn trên cơ sở 8.190 ha diện tích tự nhiên và 2.115 nhân khẩu của xã Sơn Điện.

Địa giới hành chính xã Mường Mìn : Đông giáp xã Sơn Điện, Tây giáp xã Sơn Thủy, Nam giáp Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bắc giáp xã Sơn Thủy.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Sơn Điện có 10.355 ha diện tích tự nhiên và 4.287 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Mường Lý thuộc huyện Mường Lát trên cơ sở 12.009 ha diện tích tự nhiên và 3.874 nhân khẩu của xã Trung Lý.

Địa giới hành chính xã Mường Lý : Đông giáp xã Trung Lý, Tây giáp xã Tam Chung, Nam giáp xã Trung Lý, Bắc giáp tỉnh Sơn La.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Trung Lý có 16.230 ha diện tích tự nhiên và 4.263 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Thanh Hòa thuộc huyện Như Xuân trên cơ sở 9.187 ha diện tích tự nhiên và 1.813 nhân khẩu của xã Thanh Phong.

Địa giới hành chính xã Thanh Hòa : Đông giáp xã Thanh Lâm và xã Xuân Quỳ, Tây giáp tỉnh Nghệ An, Nam giáp xã Xuân Bình, Bắc giáp xã Thanh Phong.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Phong có 2.788 ha diện tích tự nhiên và 2.525 nhân khẩu.

5. Giải thể thị trấn nông trường Sao Vàng thuộc huyện Thọ Xuân và thành lập thị trấn Sao Vàng trên cơ sở 4.950 nhân khẩu của thị trấn nông trường Sao Vàng đang quản lý, 102,5 ha diện tích tự nhiên của xã Thọ Lâm, 186,5 ha diện tích tự nhiên của xã Xuân Thắng.

Thị trấn Sao Vàng có 289 ha diện tích tự nhiên và 4.950 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Sao Vàng : Đông giáp xã Xuân Hưng, Tây giáp xã Thọ Lâm, Nam giáp xã Xuân Thắng, Bắc giáp xã Thọ Lâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính :

- Xã Thọ Lâm có 2.150,5 ha diện tích tự nhiên và 7.797 nhân khẩu.

- Xã Xuân Thắng có 1.547,5 ha diện tích tự nhiên và 4.126 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐP1,
TCCB, TH,
- Lưu : NC (3b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 65/1999/ND-CP, NGHI DINH 65 1999, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, THANH LAP XA, THANH LAP THI TRAN, HUYEN QUAN SON, HUYEN MUONG LAT, HUYEN NHU XUAN, HUYEN THO XUAN, TINH THANH HOA, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH