28/10/1996 | 5007 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1996

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 64-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG MỚI THUỘCTHỊ XÃ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI HƯNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcchính phủ ngày 30-9-1992;
Xét đề nghị của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập phường mới thuộcthị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng như sau:

1- Thành lập phường Ngọc Châu trên cơ sở toàn bộ diện tíchvà dân số của xã Ngọc Châu.

- Phường Ngọc Châu có diện tích tự nhiên 654 ha và 13.379nhân khẩu.

Địa giới phường Ngọc châu: Đông và Bắc giáp huyện Nam Thanh;Tây giáp phường Trần Phú, phường Bình Hàn, phường Quang Trung và phường TrầnHưng Đạo; Nam giáp phường Hải Tân.

2- Thành lập phường Thanh Bình trên cở toàn bộ diện tích vàdân số của xã Thanh Bình.

- Phường Thanh Bình có diện tích tự nhiên 365 ha và 15.378nhân khẩu.

Địa giới phường Thanh Bình: Đông giáp phường Phạm Ngũ Lão vàphường Lê Thanh Nghị và Bình Hàn; Tây giáp phường Hải Tân và huyện Gia Lộc xãTứ Minh; Nam giáp huyện Tứ Lộc; Bắc giáp phường Cẩm Thượng và xã Việt Hoà.

3- Thành lập phường Hải Tân trên cơ sở toàn bộ diện tích vàdân số của xã Hải Tân.

- Phường Hải Tân có diện tích tự nhiên 254 ha và 6.603 nhânkhẩu. Địa giới phường Hải Tân: Đông giáp phường Ngọc Châu; Tây giáp phườngThanh Bình và huyện Gia Lộc; Nam giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc; Bắc giápphường Trần Phú và Lê Thanh Nghị.

4- Thành lập phường Cẩm Thượng trên cơ sở toàn bộ diện tíchvà dân số của xã Cẩm Thượng.

- Xã Cẩm Thượng có diện tích tự nhiên 250 ha và 4.682 nhânkhẩu.

Địa giới phường Cẩm Thượng: Đông giáp phường Bình Hàn; Tâygiáp xã Việt Hoà; Nam giáp phường Thanh Bình; Bắc giáp huyện Nam Thanh.

5- Thành lập phường Bình Hàn trên cơ sở toàn bộ diện tích vàdân số của xã Bình Hàn.

Phường Bình Hàn có diện tích tự nhiên 307 ha và 9.639 nhânkhẩu.

Địa giới phường Bình Hàn: Đông giáp phường Ngọc Châu vàphường Nguyễn Trãi; Tây giáp phường Cẩm Thượng và phường Thanh Bình; Nam giápphường Thanh Bình phường Phạm Ngũ Lão và phường Quang Trung; Bắc giáp huyện NamThanh.

6- Thành lập phường Lê Thanh Nghị trên cơ sở 140 ha diệntích tự nhiên và 8.100 nhân khẩu của phường Trần Phú.

- Phường Lê Thanh Nghị: Đông giáp phường Trần Phú; Tây giápphường Thanh Bình; Nam giáp phường Hải Tân; Bắc giáp phường Phạm Ngũ Lão.

- Phường Trần Phú còn lại diện tích tự nhiên 110 ha và10.025 nhân khẩu.

Địa giới phường Trần Phú: Đông giáp phường Ngọc Châu; Tâygiáp phường Lê Thanh Nghị và phường Phạm Ngũ Lão; Nam giáp phường Hải Tân; Bắcgiáp phường Trần Hưng Đạo và phường Phạm Ngũ Lão.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực kểtừ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhHải Hưng và Bộ trưởng - Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 64-CP, NGHI DINH 64-CP 1996, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THI XA HAI DUONG, TINH HAI DUONG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH