06/04/2007 | 6502 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG HẢI HOÀ VÀ PHƯỜNG HẢI YÊN THUỘC THỊ XÃ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập phường Hải Hoà và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Thành lập phường Hải Hoà trên cơ sở toàn bộ 3.891,52 ha diện tích tự nhiên và 8.452 nhân khẩu của xã Hải Hoà.

Phường Hải Hoà có 3.891,52 ha diện tích tự nhiên và  8.452 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hải Hoà: Đông giáp phường Trà Cổ; Tây giáp phường Trần Phú; Nam giáp xã Hải Xuân; Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

2. Thành lập phường Hải Yên trên cơ sở toàn bộ 4.464,3 ha diện tích tự nhiên và 6.086 nhân khẩu của xã Hải Yên.

Phường Hải Yên có 4.464,3 ha diện tích tự nhiên và  6.086 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hải Yên: Đông giáp phường Ninh Dương; Tây giáp xã Hải Đông; Nam giáp biển; Bắc giáp xã Bắc Sơn và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

Sau khi thành lập phường Hải Hoà và phường Hải Yên:

Thị xã Móng Cái có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Hoà Lạc, Ka Long, Trần Phú, Trà Cổ, Ninh Dương, Hải Hoà, Hải Yên và các xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh, Hải Xuân, Bình Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
   THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 56/2007/ND-CP, NGHI DINH 56 2007, CHINH PHU, PHUONG HAI YEN, PHUONG HAI HOA, THI XA MONG CAI, THANH LAP PHUONG, TINH QUANG NINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH