13/05/2002 | 5269 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2002 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ BẠC LIÊU VÀ HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu như sau :

1. Thành lập phường 1 thuộc thị xã Bạc Liêu trên cơ sở 582,6 ha diện tích tự nhiên và 17.568 nhân khẩu của phường 7.

Địa giới hành chính phường 1 : Đông giáp xã Hưng Hội; Tây giáp phường 7; Nam giáp phường 3 và phường 5; Bắc giáp huyện Vĩnh Lợi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường 1, phường 7 còn lại 305,37 ha diện tích tự nhiên và 16.066 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Châu Hưng A thuộc huyện Vĩnh Lợi trên cơ sở 2.959,21 ha diện tích tự nhiên và 9.680 nhân khẩu của xã Châu Hưng.

Địa giới hành chính xã Châu Hưng A : Đông giáp tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp xã Long Thạnh; Nam giáp thị xã Bạc Liêu; Bắc giáp tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Châu Hưng A, xã Châu Hưng còn lại 2.801,92 ha diện tích tự nhiên và 11.164 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Vĩnh Hưng A thuộc huyện Vĩnh Lợi trên cơ sở 2.080,93 ha diện tích tự nhiên và 9.380 nhân khẩu của xã Vĩnh Hưng.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Hưng A : Đông giáp xã Vĩnh Hưng; Tây giáp huyện Phước Long; Nam giáp xã Vĩnh Hưng; Bắc giáp tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Vĩnh Hưng A, xã Vĩnh Hưng còn lại 2.283,07 ha diện tích tự nhiên và 9.637 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:

- HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG


 

Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 55/2002/ND-CP, NGHI DINH 55 2002, CHINH PHU, THANH LAP XA, THANH LAP PHUONG, THI XA BAC LIEU, TINH BAC LIEU, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH