25/09/2000 | 6300 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2000/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN BẢO LẠC ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN BẢO LÂM TỈNH CAO BẰNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bảo Lạc để thành lập huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng như sau :

Thành lập huyện Bảo Lâm trên cơ sở 90.249 ha diện tích tự nhiên và 44.333 nhân khẩu của huyện Bảo Lạc.

Huyện Bảo Lâm có 90.249 ha diện tích tự nhiên và 44.333 nhân khẩu; gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Đức Hạnh, Lý Bôn, Vĩnh Quang, Vĩnh Phong, Nam Quang, Tân Việt, Quảng Lâm, Mông Ân, Thái Học, Yên Thổ.

Địa giới hành chính huyện Bảo Lâm : Đông giáp huyện Bảo Lạc; Tây giáp tỉnh Hà Giang; Nam giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn; Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và tỉnh Hà Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Bảo Lâm, huyện Bảo Lạc có 91.926 ha diện tích tự nhiên và 45.796 nhân khẩu; gồm 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Xuân Trường, Khánh Xuân, Cô Ba, Thượng Hà, Cốc Pàng, Bảo Toàn, Hồng Trị, Phan Thanh, Hưng Đạo, Huy Giáp, Đình Phùng, Sơn Lộ, Hồng An và thị trấn Bảo Lạc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 52/2000/ND-CP, NGHI DINH 52 2000, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH HUYEN, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, HUYEN BAO LAC, THANH LAP HUYEN, HUYEN BAO LAM, TINH CAO BANG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH