11/04/2002 | 5740 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44 /2002/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ THANH HOÁ, THỊ XÃ BỈM SƠN VÀ THỊ TRẤN BẾN SUNG THUỘC HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HOÁ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn và thị trấn Bến Sung thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Thành lập phường Tân Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá trên cơ sở 78 ha diện tích tự nhiên và 11.114 nhân khẩu của phường Phú Sơn.

Địa giới hành chính phường Tân Sơn: Đông giáp các phường Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo; Tây giáp phường Phú Sơn; Nam giáp phường Đông Vệ; Bắc giáp phường Điện Biên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Tân Sơn, phường Phú Sơn còn lại 193 ha diện tích tự nhiên và 8.453 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Đông Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở 1.931,1 ha diện tích tự nhiên và 8.650 nhân khẩu của phường Lam Sơn.

Địa giới hành chính phường Đông Sơn: Đông giáp huyện Hà Trung; Tây giáp phường Lam Sơn; Nam giáp xã Hà Lan; Bắc giáp phường Bắc Sơn và tỉnh Ninh Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Đông Sơn, phường Lam Sơn còn lại 377,4 ha diện tích tự nhiên và 8.652 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Bến Sung - thị trấn huyện lỵ huyện Như Thanh trên cơ sở 244,15 ha diện tích tự nhiên và 2.302 nhân khẩu của xã Hải Vân, 340 ha diện tích tự nhiên và 1.653 nhân khẩu của xã Hải Long.

Thị trấn Bến Sung có 584,15 ha diện tích tự nhiên và 3.955 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Bến Sung: Đông giáp huyện Nông Cống; Tây giáp các xã Hải Long, Hải Vân; Nam giáp xã Hải Vân; Bắc giáp các xã Hải Long, Phú Nhuận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Bến Sung:

Xã Hải Vân còn lại 1.574,67 ha diện tích tự nhiên và 3.257 nhân khẩu.

Xã Hải Long còn lại 1.824,92 ha diện tích tự nhiên và 3.582 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 44/2002/ND-CP, NGHI DINH 44 2002, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THANH PHO THANH HOA, THI XA BIM SON, THI TRAN BEN SUNG, TINH THANH HOA, BO MAY HANH CHINH