08/04/2002 | 4932 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2002

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/2002/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ VÀ ĐỔI TÊN HUYỆN SÔNG THAO THÀNH HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các phường Bến Gót, Dữu Lâu thuộc thành phố Việt Trì và đổi tên huyện Sông Thao thành huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Thành lập phường Bến Gót thuộc thành phố Việt Trì trên cơ sở 256,10 ha diện tích tự nhiên và 5.732 nhân khẩu của phường Thanh Miếu.

Địa giới hành chính phường Bến Gót: Đông giáp xã Sông Lô và phường Bạch Hạc; Tây giáp phường Thọ Sơn, Nam giáp tỉnh Hà Tây; Bắc giáp phường Thanh Miếu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Bến Gót, phường Thanh Miếu còn lại 263,14 ha diện tích tự nhiên và 8.769 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Dữu Lâu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Dữu Lâu.

Phường Dữu Lâu có 631 ha diện tích tự nhiên và 7.994 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Dữu Lâu: Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc; Tây giáp phường Nông Trang và xã Vân Phú; Nam giáp phường Tân Dân và xã Trưng Vương; Bắc giáp xã Phượng Lâu.

3. Đổi tên huyện Sông Thao thành huyện Cẩm Khê.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 39/2002/ND-CP, NGHI DINH 39 2002, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, DOI TEN HUYEN, THANH PHO VIET TRI, HUYEN SONG THAO, HUYEN CAM KHE, TINH PHU THO, BO MAY HANH CHINH