21/08/2000 | 7360 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/2000/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN XÃ, THỊ TRẤN, THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI VÀ CHIA HUYỆN MANG YANG THÀNH HAI HUYỆN ĐAK ĐOA VÀ MANG YANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên xã, thị trấn và thành lập xã thuộc huyện Mang Yang như sau:

1. Đổi tên xã Đak Đoa thuộc huyện Mang Yang thành xã Đak Sơmei.

2. Đổi tên thị trấn Mang Yang thuộc huyện Mang Yang thành thị trấn Đak Đoa.

3. Thành lập xã Đak Djrăng trên cơ sở 1.564 ha diện tích tự nhiên và 1.083 nhân khẩu của xã KDang; 3.158,7 ha diện tích tự nhiên và 1.824 nhân khẩu của xã Đăk Yă.

Xã Đak Djrăng có 4.722,7 ha diện tích tự nhiên và 2.907 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đak Djrăng: Đông giáp thị trấn Kon Dơng và xã Đăk Yă; Tây giáp xã KDang; Nam giáp xã Lơ Pang; Bắc giáp xã Kdang và thị trấn Kon Dơng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã KDang có 7.501,6 ha diện tích tự nhiên và 6.810 nhân khẩu.

Xã Đăk Yă có 3.896 ha diện tích tự nhiên và 3.461 nhân khẩu.

Điều 2. Chia huyện Mang Yang thành huyện Đak Đoa và huyện Mang Yang

Huyện Đak Đoa có 98.041,3 ha diện tích tự nhiên và 74.394 nhân khẩu gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Hà Đông, Đak Sơmei, Hà Bầu, Nam Yang, Kon Gang, Hải Yang, Hneng, Tân Bình, KDang, Glar, Trang, A Dơk, Ia Pết, Ia Băng và thị trấn Đak Đoa.

Địa giới hành chính huyện Đak Đoa: Đông giáp huyện Kbang và huyện Mang Yang (mới), Tây giáp huyện Chư Păh, thành phố Plei Ku và huyện Chư Prông, Nam giáp huyện Chư Sê và huyện Mang Yang (mới), Bắc giáp tỉnh Kon Tum.

- Huyện Mang Yang (mới) có 112.606,7 ha diện tích tự nhiên và 36.746 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Ayun, Đăk Yă, Hra, Lơ Pang, Kon Thụp, Đê Ar, Đăk Trôi, Kon Chiêng, Đak Djrăng và thị trấn Kon Dơng.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 37/2000/ND-CP, NGHI DINH 37 2000, CHINH PHU, DOI TEN XA, DOI TEN THI TRAN, THANH LAP XA, CHIA HUYEN, HUYEN MANG YANG, TINH GIA LAI, BO MAY HANH CHINH