23/03/2006 | 5839 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ SƠN LA, TỈNH SƠN LA 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập phường Chiềng Sinh và phường Chiềng An thuộc thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La như sau:

1. Thành lập phường Chiềng Sinh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Chiềng Sinh.

Phường Chiềng Sinh có 2.269 ha diện tích tự nhiên và 11.163 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Chiềng Sinh: Đông giáp xã Chiềng Ngần; Tây giáp xã Chiềng Cơi, xã Hua La, phường Quyết Tâm và huyện Mai Sơn; Nam giáp huyện Mai Sơn; Bắc giáp xã Chiềng Ngần.

2. Thành lập phường Chiềng An trên cơ sợ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Chiềng An.

Phường Chiềng An có 2.262,50 ha diện tích tự nhiên và 4.951 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Chiềng An: Đông giáp các xã Chiềng Ngần, Chiềng Xôm; Tây giáp các xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen; Nam giáp các phường Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Thắng và xã Chiềng Cơi; Bắc giáp xã Chiềng Xôm.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 29/2006/ND-CP, NGHI DINH 29 2006, CHINH PHU, THI XA SON LA, TINH SON LA, THANH LAP PHUONG, BO MAY HANH CHINH