24/04/1999 | 9320 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/1999/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PLEIKU THUỘC TỈNH GIA LAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 132/HĐBT ngày 05 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về phân loại và phân cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Pleiku.

Thành phố Pleiku có 22.569,6 ha diện tích tự nhiên và 160.192 nhân khẩu, gồm 14 đơn vị hành chính cơ sở là các phường Diên Hồng, Yên Đỗ, Hoa Lư, Hội Thương, Hội Phú, Thống Nhất và các xã Biển Hồ, Tân Sơn, Trà Đa, Chư á, An Phú, Trà Bá, Diên Phú và Gào.

Địa giới hành chính thành phố Pleiku : Đông giáp huyện Mang Yang, Tây giáp huyện Ia Grai và huyện Chư Pa'H, Nam giáp huyện Chư PRông, Bắc giáp huyện Chư Pa'H và huyện Mang Yang.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 29/1999/ND-CP, NGHI DINH 29 1999, CHINH PHU, THANH LAP THANH PHO, THANH PHO PLEIKU, TINH GIA LAI, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH