14/04/1999 | 10250 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 1999 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CÀ MAU THUỘC TỈNH CÀ MAU

 CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định 132/HĐBT ngày 5 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về phân loại và phân cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cà Mau.

Thành phố Cà Mau có 24.580,33 ha diện tích tự nhiên và 176.848 nhân khẩu, gồm 15 đơn vị hành chính cơ sở là các phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và các xã: An Xuyên, Tân Thành, Tắc Vân, Định Bình, Hòa Thành, Lý Văn Lâm và Hòa Tân.

Địa giới hành chính thành phố Cà Mau: Đông giáp huyện Giá Rai; Tây giáp huyện Trần Văn Thời; Nam giáp huyện Đầm Dơi; Bắc giáp huyện Thới Bình.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

 

 

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
 
 


Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 21/1999/ND-CP, NGHI DINH 21 1999, CHINH PHU, THANH LAP THANH PHO, THANH PHO CA MAU, TINH CA MAU, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH