23/11/2004 | 5752 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 193/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2004 

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG KHAI QUANG THUỘC THỊ XÃ VĨNH YÊN,TỈNH VĨNH PHÚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập phường Khai Quang thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Thành lập phường Khai Quang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Khai Quang. Phường Khai Quang có 1.152,08 ha diện tích tự nhiên và 16.624 nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Khai Quang: Đông giáp huyện Bình Xuyên; Tây giáp các phường Đống Đa, Liên Bảo; Nam giáp xã Thanh Trù và huyện Bình Xuyên; Bắc giáp xã Định Trung và huyện Tam Dương.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH,
- Lưu: NC (5) VT.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 

 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 193/2004/ND-CP, NGHI DINH 193 2004, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, PHUONG KHAI QUANG, THI XA VINH YEN, TINH VINH PHUC, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH