24/12/2003 | 5624 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 167/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỞ RỘNG THỊ XÃ NGHĨA LỘ VÀ THỊ TRẤN YÊN THẾ THUỘC HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái như sau :

1. Chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc thuộc huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ quản lý.

Thị xã Nghĩa Lộ có 2.966,60 ha diện tích tự nhiên và 26.032 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường Trung tâm, Tân An, Pú Trạng, Cầu Thia và các xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc.

Địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ : Đông, Nam, Bắc giáp huyện Văn Chấn; Tây giáp huyện Trạm Tấu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Nghĩa Lộ :

Huyện Văn Chấn còn lại 120.517,50 ha diện tích tự nhiên và 137.953 nhân khẩu; có 31 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Tân Thịnh, Đại Lịch, Minh An, Chấn Thịnh, Bình Thuận, Thạch Lương, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, Thanh Lương, Cát Thịnh, Suối Bu, Đồng Khê, Sơn Thịnh, Suối Giàng, Phù Nham, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Suối Quyền Sơn A, An Lương, Sơn Lương, Nậm Búng, Sùng Đô, Nậm Mười, Nậm Lành, Gia Hội, Tú Lệ, Nghĩa Sơn và các thị trấn nông trường Trần Phú, Liên Sơn, Nghĩa Lộ.

2. Điều chỉnh 850 ha diện tích tự nhiên và 1.558 nhân khẩu của xã Yên Thắng thuộc huyện Lục Yên về thị trấn Yên Thế quản lý.

Thị trấn Yên Thế có 1.507 ha diện tích tự nhiên và 8.229 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Yên Thế : Đông giáp xã Liễu Đô; Tây giáp xã Tân Lĩnh; Nam giáp các xã Tân Lập, Liễu Đô; Bắc giáp các xã Yên Thắng, Minh Xuân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Yên Thế, xã Yên Thắng còn lại 1.548 ha diện tích tự nhiên và 4.274 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh Yên Bái,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐP,
TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 167/2003/ND-CP, NGHI DINH 167 2003, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH XA, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH THI TRAN, DIA GIOI HANH CHINH, THI XA NGHIA LO, HUYEN YEN THE, HUYEN LUC YEN, TINH YEN BAI, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH