06/11/2003 | 4622 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 131/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN MƯỜNG LÁT, QUAN SƠN VÀ HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Thành lập thị trấn Mường Lát, thị trấn huyện lỵ huyện Mường Lát trên cơ sở 850 ha diện tích tự nhiên và 2.850 nhân khẩu của xã Tam Chung.

Địa giới hành chính thị trấn Mường Lát: Đông giáp xã Tam Chung; Tây giáp xã Tén Tằn; Nam giáp xã Pù Nhi; Bắc giáp xã Tam Chung.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Mường Lát, xã Tam Chung còn lại 12.198,11 ha diện tích tự nhiên và 1.622 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Quan Sơn - thị trấn huyện lỵ huyện Quan Sơn trên cơ sở 579,40 ha diện tích tự nhiên và 2.820 nhân khẩu của xã Sơn Lư.

Địa giới hành chính thị trấn Quan Sơn: Đông giáp xã Trung Thượng; Tây giáp xã Sơn Lư; Nam giáp xã Sơn Hà; Bắc giáp xã Trung Thượng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Quan Sơn, xã Sơn Lư còn lại 5.916,87 ha diện tích tự nhiên và 2.057 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Tào Xuyên thuộc huyện Hoằng Hoá trên cơ sở 60,80 ha diện tích tự nhiên và 1.500 nhân khẩu của xã Hoằng Anh, 168,94 ha diện tích tự nhiên và 3.114 nhân khẩu của xã Hoằng Long, 45,61 ha diện tích tự nhiên và 502 nhân khẩu của xã Hoằng Lý.

Thị trấn Tào Xuyên có 275,35 ha diện tích tự nhiên và 5.116 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Tào Xuyên: Đông giáp xã Hoằng Anh; Tây giáp thành phố Thanh Hoá; Nam giáp xã Hoằng Long; Bắc giáp xã Hoằng Lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Tào Xuyên:

Xã Hoằng Anh còn lại 348,86 ha diện tích tự nhiên và 4.100 nhân khẩu.

Xã Hoằng Long còn lại 228,73 ha diện tích tự nhiên và 2.571 nhân khẩu.

Xã Hoằng Lý còn lại 289,50 ha diện tích tự nhiên và 3.063 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 131/2003/ND-CP, NGHI DINH 131 2003, CHINH PHU, HUYEN MUONG LAT, HUYEN QUAN SON, TINH THANH HOA, THANH LAP THI TRAN, BO MAY HANH CHINH