29/08/1994 | 8400 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 113-CP NGÀY 29-8-1994 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ CỬA LÒ THUỘC TỈNH NGHỆ AN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Nay thành lập thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An trên cơ sở thị trấn Cửa Lò và các xã Nghi Thu, Nghi Hưng, Nghi Hoà, Nghi Hải; 50 hécta diện tích tự nhiên; 2.291 nhân khẩu của xã Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc.

Thị xã Cửa lò có diện tích tự nhiên 2.329 hécta; nhân khẩu 37.712, bao gồm các đơn vị hành chính:

1- Phường Nghi Tân được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên 58 hécta; nhân khẩu 6.800 của thị trấn Cửa Lò; diện tích tự nhiên 50 hécta; nhân khẩu 2.291 của xã Nghi Quang.

Phường Nghi Tân có diện tích tự nhiên 108 hécta; nhân khẩu 9.091.

Địa giới phường Nghi Tân: phía Đông giáp phường Nghi Thuỷ; phía Tây, phía Nam và phía Bắc giáp huyện Nghi Lộc.

2- Phường Nghi Thuỷ được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên 94 hécta; nhân khẩu 5.400 của thị trấn Cửa Lò.

Địa giới phường Nghi Thuỷ: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp phường Nghi Tân; phía Nam giáp phường Thu Thuỷ và huyện Nghi Lộc, phía Bắc giáp huyện Nghi Lộc.

3- Phường Thu Thuỷ được thành lập trên cơ sở phần còn lại của thị trấn Cửa Lò gồm 98 hécta diện tích tự nhiên; nhân khẩu 5.200.

Địa giới phường Thu Thuỷ: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp xã Nghi Thu và huyện Nghi Lộc; phía Nam giáp xã Nghi Thu; phía Bắc giáp phường Nghi Thuỷ.

4- Phường Nghi Hoà được thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, nhân khẩu của xã Nghi Hoà.

Phường Nghi Hoà có diện tích tự nhiên 350 hécta; nhân khẩu 3.000.

Địa giới phường Nghi Hoà: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp huyện Nghi Lộc; phía Nam giáp phường Nghi Hải; phía Bắc giáp xã Nghi Hưng.

5- Phường Nghi Hải được thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích, nhân khẩu của xã Nghi Hải.

Phường Nghi Hải có diện tích tự nhiên 387 hécta; nhân khẩu 7.994.

Địa giới phường Nghi Hải: phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp phường Nghi Hoà; phía Nam giáp huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh; phía Bắc giáp phường Nghi Hoà.

6- Xã Nghi Thu (giữ nguyên hiện trạng) có diện tích tự nhiên 323 hécta; nhân khẩu 2.701.

7- Xã Nghi Hưng (giữ nguyên hiện trạng) có diện tích tự nhiên 969 hécta; nhân khẩu 4.326.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

Xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) còn lại diện tích tự nhiên 509 hécta; nhân khẩu 4.503.

Địa giới xã Nghi Quang: phía Đông giáp phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò); phía Tây giáp xã Nghi Yên; phía Nam giáp xã Nghi Hợp; phía Bắc giáp xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết.

Huyện Nghi Lộc còn lại diện tích tự nhiên 38.316 hécta; nhân khẩu 167.538. Gồm 38 đơn vị hành chính là xã Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Công, Nghi Mỹ, Nghi Phương, Nghi Hoa, Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Diện, Nghi Vạn, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi emdashn, Nghi Đức, Nghi Xuân, Nghi Xá, Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Thái, Nghi Thọ, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang, Nghi Hợp, Nghi Khánh và thị trấn Quán Hành.

Điều 2.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 113-CP, NGHI DINH 113-CP 1994, CHINH PHU, THANH LAP THI XA, THI XA CUA LO, TINH NGHE AN, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH