31/12/2002 | 5932 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN LÂM HÀ, ĐẠ HUOAI, ĐẠ TẺH, CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng như sau :

1. Thành lập xã Nam Hà thuộc huyện Lâm Hà trên cơ sở 2.345 ha diện tích tự nhiên và 4.103 nhân khẩu của thị trấn Nam Ban.

Địa giới hành chính xã Nam Hà : Đông giáp thị trấn Nam Ban; Tây giáp các xã Phi Tô, Đạ Đờn; Nam giáp thị trấn Đinh Văn và huyện Đức Trọng; Bắc giáp xã Mê Linh.

Sau khi thành lập xã Nam Hà, thị trấn Nam Ban còn lại 2.089 ha diện tích tự nhiên và 10.912 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Phước Lộc thuộc huyện Đạ Huoai trên cơ sở 7.766 ha diện tích tự nhiên và 3.008 nhân khẩu của xã Hà Lâm.

Địa giới hành chính xã Phước lộc : Đông giáp xã Đạ M'Ri; Tây giáp xã Đạ Tồn; Nam giáp xã Hà Lâm và thị trấn Ma Đa Gui; Bắc giáp huyện Đạ Tẻh.

Sau khi thành lập xã Phước Lộc, xã Hà Lâm còn lại 4.414 ha diện tích tự nhiên và 2.611 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Đạ Pal thuộc huyện Đạ Tẻh trên cơ sở 4.600 ha diện tích tự nhiên và 2.834 nhân khẩu của xã Triệu Hải.

Địa giới hành chính xã Đạ Pal : Đông giáp các huyện Bảo Lâm và Đạ Huoai; Tây giáp xã Quảng Trị; Nam giáp xã Triệu Hải; Bắc giáp xã Quảng Trị.

Sau khi thành lập xã Đạ Pal, xã Triệu Hải còn lại 3.900 ha diện tích tự nhiên và 2.956 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Đồng Nai Thượng thuộc huyện Cát Tiên trên cơ sở 9.395 ha diện tích tự nhiên và 2.429 nhân khẩu của xã Tiên Hoàng.

Địa giới hành chính xã Đồng Nai Thượng : Đông giáp huyện Bảo Lâm; Tây giáp xã Phước Cát 2; Nam giáp xã Tiên Hoàng và huyện Đạ Tẻh; Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thành lập xã Đồng Nai Thượng, xã Tiên Hoàng còn lại 5.022,91 ha diện tích tự nhiên và 2.726 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐP2,
TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 112/2002/ND-CP, NGHI DINH 112 2002, CHINH PHU, THANH LAP XA, HUYEN LAM HA, HUYEN DA HUOAI, HUYEN DA TEH, HUYEN CAT TIEN, TINH LAM DONG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH