04/09/1956 | 3696 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1036-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1956 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, VĂN HỌC VÀ ĐỊA LÝ VIỆT NAM THUỘC BỘ GIÁO DỤC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Ban Nghiên cứu lịch sử, văn học và địa lý Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục.

Điều 2: Ban Nghiên cứu lịch sử, văn học và địa lý Việt Nam có nhiệm vụ:

a. Sưu tầm và nghiên cứu những tài liệu về lịch sử, văn học, địa lý Việt Nam.

b. Biên soạn những sách nghiên cứu về lịch sử, văn học và địa lý Việt Nam để phục vụ nhà trường, phục vụ nhân dân.

c. Tùy theo khả năng và nhu cầu cần thiết, Ban sẽ mở rộng thêm phạm vi công tác: nghiên cứu và giới thiệu lịch sử, văn học và địa lý các nướ bạn.

Điều 3: Ban Nghiên cứu lịch sử, văn học và địa lý Việt Nam gồm có một Trưởng ban là ông Trần Huy Liệu và một số ủy viên.

Điều 4: Chi tiết thi hành nghị định này do ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy định.

Điều 5: Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Kế Toại

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1036-TTG, NGHI DINH 1036-TTG 1956, PHU THU TUONG, THANH LAP BAN NGHIEN CUU, BO GIAO DUC, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI