27/12/1993 | 7491 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1993

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ102-CP NGÀY 27-12-1993 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HẠ LONG THUỘC TỈNH QUẢNG NINH 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở thị xã Hồng Gai.

Thành phố Hạ Long có các đơn vị hành chính cơ sở, diện tích, dân số và địa giới hành chính của thị xã Hồng Gai cũ.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 102-CP, NGHI DINH 102-CP 1993, CHINH PHU, THANH LAP, THANH PHO HA LONG, TINH QUANG NINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH